Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X054r_345_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 54r, nr. 329 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Brederode.

De hier gevidimeerde oorkonde van graaf Willem III was al eerder afgeschreven in de registers; zie nr. NH 118. In de editie aldaar zijn de varianten uit dit nr. WI 345 geannoteerd met het sigle D.

Zie voorts nr. WI 376, alsmede de aantekening bij nr. WI 335.

Wi haer Hughe Mensen soene, prioer van Egmonde, ende broeder Dirc van den Zande, prioer van den Jacopinen tote Haerlema, make cond allen luden datb wi ghesien hebben ende ghehoert ene hantveste al gheheel ende onghequetst, sprekende van woerde te woerde als hier na ghescreven staet.

Volgt de oorkonde d.d. 1321 oktober 9 (zie nr. NH 118).

Ende omme dat wi haer Hughe Mensen zone ende broeder Dirc van den Zande voirghenoemd dese lettere voirscreven ghesien ende ghehoert hebben also als hier voirscreven staet, soe hebben wi in kennissen der waerheyt desen brief bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo ende neghen ende twintich des anderen daghes nac Kersdach.

a
Haerlē B.
b
da B.
c
gecorrigeerd B.
Oorkonder: heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van de Dominicanen te Haarlem
Destinataris: heer van Brederode