Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X054r_346_1 WI_G_X054v_346_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 54r-54v, nr. 330 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Brederode.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 361, op datum van de gevidimeerde oorkonde.

Vgl. voor de gevidimeerde oorkonde, het testament d.d. 1325 oktober 10, de deels gelijkluidende oorkonde van dezelfde datum onder nr. KE 96.

Wi hair Hughe Mensen soene, prioer van Egmonde, ende broeder Dieric van den Zande, prior van den Jacopinen te Hairlema, maken cond ende kenliken allen den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen dat wi ghesien hebben ende ghehoert ene lettere wel sprekende in desen woirden die hier na ghescreven staen.

Allen den ghenen die desen brief sullenb sien of horen lesen, wi Heynricc van Brederoded saluut met kennessen der waerheyt. Wi maken cond ende kenliken allen luden dat wi in goeden live, machtich onser redene ende onser wijfe, wel beraden ende met vryen wille op draghen ende gheven in rechten testamente Ysenbeel van Fonteynes onser liever ghesellinnen, joncvrou van Brederode, onsen wive, onser zielen oerbaer mede te doene, ende voir twie ende twintich hondert pond Hollandsf die si in onsen oirbaer ende in onsen scout gheleghet hevet, met wilken twie ende twintich hondert ponden si horen wille mochte hebben ghedaen ende vrilike ghebruket, na onser doit alle onse inboedel of have, beesten tam ende wijlt, cleynoit, ghelt, coren ende al onse ander roerende goed, oic hoet ghenometg es, dat wi laten in onser doet, niet uyt ghenomen, in deser manieren: es dat sake dat wi eer sterven dan si sonder wittachtighe boerte van hare, dath si al dit voirghenoemde hebben sal vri ende onbesleti na onser doet, in vrien eyghendommej haren oirbaer ende haren vryen wille mede te doene onghehindert, ende onser zielen mede teghedenkene, als wi op haer betrowen.

Ende omme dat wi willen dat dit voirghezeghede testamente onser scout in allen manieren ghestade ende vaste blive, sonder yemens weder segghen, soek hebbe wi desen brief voir gheseghelt met onsen zeghele; ende hebben ghebeden enen hoghen princel, onsen lieven here heren Willaem grave van Heynnegouwenm etc., dat hi desen brief met ons bezeghelen wille, ende Ysebelen onser liever ghesellinnen voirs. in al desen goede voirghenoemd houden wille, sonder yemans weder segghen. Ende wi Willaemn grave van Heynnegouweno etc. hebben desen brief bezeghelt met onsen zeghele, ende gheloven omme Heynricsp bede voirs. dat wi joncvrou Ysenbelen voirs. houden sullen in allen ghereiden goede als hier voirscreven es, dat Heynricq laten sel in sinre doet. Ghegheven inden jare ons Heren Mo CCCo vive ende twintich op sinte Victoers dachr.

Ende omme dat wi haer Hughe Mensen zone ende broeder Dirc van den Zande voirghenoemd dese lettere voirscreven ghesien ende ghehoert hebben also als hier voir staet, soe hebben wi desen brief beseghelt met onsen zeghelen. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo ende neghen ende twintich des anderen daghes na Kersdach.

a
Hairlē B.
b
s gecorrigeerd B.
c
Heynr. B.
d
Breder. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
aldus B, wel te lezen als vijf zinne.
f
Holl. B.
g
ghenom̄t met tussen m en t nog een extra stok B.
h
da B.
i
on beslet B.
j
eyghen en domme met elkaar verbonden d.m.v. een horizontaal streepje B.
k
na de e nog de aanzet van een letter B.
l
pice B.
m
Heynn. B.
n
Will. B.
o
Heynn. B.
p
Heynr. B.
q
Heynr. B.
r
dat is 10 oktober.
Oorkonder: heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van de Dominicanen te Haarlem
Destinataris: jonkvrouw Isabella van Fontaines, jonkvrouwe van Brederode, echtgenote van Hendrik van Brederode