Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X054v_347_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 54v, nr. 331 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Brederoede.

Voor de in de gevidimeerde oorkonde genoemde oorkonde van de vrouwe van Voorne en Teilingen zie nr. WI 344. Zie voorts de aantekening bij nr. WI 335.

Wi hair Hughe Mensen sone, prioer van Egmonde, ende broeder Dirc van den Zande, prioer van a Jacopinen te Haerlemb, maken cond ende kenliken allen den ghenen die desen brief sien sullen jof horen lesen dat wi ghesien hebben ende ghehoirt ene lettere wel sprekende in desen woerden die hier na volghen.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi met Heynricsd hant van Brederodee verliet hebben ende verlien met desen brieve onser liever nichten Ysenbeelen, der joncvrou van Brederode, Heynrics wive voirs., alsulke lijftochte als die brief hout die onse nichte die vrouwe van Voirne ende van Teylinghe, dair God die ziele of hebben moet, ende anders vele goeder lude bezeghelt hebben, dair dese brijf doir steken es, ende die hoir Heynric voirs. ghemaket hadde ende si van der vrouwe van Voirne voirs. ontfaen hadde, dair Heynric voirs. dat goedf of helt ende dair die manscippeg an ons of becomen es; in wilker lijftochte wi gheloven joncvrou Ysenbeel onser nichte voirs. te houdene als wi sculdich sien te doene nah dien zede ende die costume van onsen lande. i

Ghegheven te Hairlem des donredaghes voir half meye int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende twintichj.

Ende wi hair Hughe Mensen sone ende broeder Dirc van den Zande voirghenoemd, omme dat wi dese voirscreven lettere ghesien ende ghehoirt hebben also als hier voirscreven staet, soe hebben wi desen brief beseghelt met onsen zeghelen. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende twintich des anderen daghes na Kersdach.

a
hier ontbreekt wel het woord den B.
b
Haerlē B.
c
Heynn. B.
d
Heynr. B; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegegeven.
e
Breder. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
e bovengeschreven B.
g
diemanscippe, ci onduidelijk B.
h
n verbeterd uit d B.
i
hier een brede spatie B.
j
dat is 1329 mei 11.
Oorkonder: heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van de Dominicanen te Haarlem
Destinataris: Isabella, jonkvrouw van Brederode, echtgenote van Hendrik van Brederode