Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X057v_378_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 57v, nr. 362 (1342 feb.-nov.), naar A.
Opschrift:

Lijftocht Lijsbeth Bertouts wijff.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 281.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. Want wi claerlike in der wayriden ghevonden hebben dat dat goed over die Sparen, dat Dirc Bairtoud van Jan Bairtoude helt, onse eyghens ende an ons verstorven bi Jan ende Dircs doet voirscreven, ende want Dirc Bairtoud bi Jans hand, sijns broeders voirscreven, ghemaect hadde Lijsbetb, sinen wijve, die minder helfte te lijftochte sonder onsen concente, soe vinden wi na den rechte van den lande dat wi hoir die lijftochte niet sculdich sijn te houden. Mer om dat ons donket dat die joncvrou Lijsbetc voirs. in dien huwelic te zeer bedroghen ware, soe hebben wi hoir omme Goeds willen ghegheven tot hoeren lijve alsoe langhe als si levet XX lb. Hollandsd tsyairs, ende bewisen hoir die jairlix in tenemen an onsen rentemeester van Kenemerlande ende van Vriesland die nu is of namaels weesen sal tot elken Pijnxter; ende ombieden onsen rentemeester voirscreven, oec wie hi is, dat hi hoir die XX lb. Hollandsf jairlix betale ten termijne voirscreven, ende hier of neme hoeren brief van quitancien, ende mit dien brieve sullen wi hem jairlix van also vele quijten in siere eerster rekeninghe.

Ende omme dat wi willen dat hoir dit vaste ende ghestade houden worde, soe hebben wi desen brief open bezeghelt mit onsen zeghel. Ghegheven tot Sinte Gheerdenbergheg des vrydaghes na sinte Ponsyairsh dach int jair XLIo.

a
Heynn. B.
b
Lijsb. B.
c
Lijsb. B.
d
Holl. B.
e
Kenem'lad (sic) B.
f
Holl. B.
g
Gheerdenb'ghe B.
h
aldus B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Elizabeth, weduwe van Dirk Bartoud