Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X058v_386_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 58v, nr. 370 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Her Jan Sceve, ridder.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 688, ad 1344 december 15.

De in de dienstaantekening genoemde 'Florentius de B.' kan zowel Floris van Borsele betreffen als Floris van der Boekhorst, baljuw en rentmeester van Amstelland en Waterland; gezien de plaats van uitvaardiging is de laatstgenoemde wel het meest waarschijnlijk.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. Want her Jan Sceve, ridder, overmits sire broke onse lant ende sijn eyghenghoet ende sonderlinghe alsulc ghoet als hi van ons te lene helt jeghens ons verboert heeft, ende wi verstaen dat vrouwe Ghertruyt, zijn wijf, min heeft dan hoir mit reden behoeven zoude, soe b hebben wi hoir zulke gratie ghedaen dat wi alsulc ghoet als her Jan Sceve van ons te liene helt ende hi vrouwe Ghertruytc, sinen wive, mit onser hant tot hoere lijftocht ghemaect heeft, also verre alst bi onser hant onvercoft ende onverset es, dat si dat hebben ende ghebruken zal, tot onsen wederzegghen; ende ombieden verJoestynen der burchgravinnen, onser zuster, ende Jan Aernd haren sone, ende anders allen den ghenen die him des ghoets onderwinden, dat si vrouwe Ghertruden voirscreven des ghoets vryliken laten ghebruken, also lief als si ons hebben.

Ghegheven tote Aemstelredam des dinxendaghes na sinte Lucien dach anno XLIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, presentibus domino de Haemsteded et Florentioe de B.

f S(igillavit) dominus de Lec.

a
Heynn. B.
b
hier en in de volgende regel om gaatjes in het perkament heen geschreven B.
c
Ghert. B.
d
Ha. B.
e
Flo. B.
f
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: vrouw Geertruid, echtgenote van heer Jan Scheve, ridder