Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X058v_387_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 58v, nr. 371 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Bevelinge Janne van Sassenem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 695.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi bevolen hebben ende bevelen voir ons ende voir onse nacomelinghe Janne van Zassenem, onsen trouwen raed ende knape, also langhe als hi leeft onse scoutambocht van Hairlem binnenb onser vryhede van onser poirte van Hairlem te bedriven ende te verwaren van onser weghen, tot onser eren ende tot onser oirbair, na zire vijfsinne, ende van allen zaken dair binnen rechter te wesen dat men met scepenen van Hairlem bedinghet jof c sculdich is te bedinghene; ende wat boeten dat binnen Hairlem verscinen, hoe si ghenoemt zijn, die die hantveste van Hairlem besceyden dat die scoute hebben zal, die zal Jan hebben also langhe als hi leeft, ende dair en sel hi ons noch onsen nacomelinghen ghien rekeninghe of doen, ende hi selse ghebruken gheliken sinen eyghen ghoede. Vort soe gheven wi Janne voirs. van elken doetslaghe die ghevallen binnen der vryhede van Hairlem ende men met scepenen van Hairlem bedinghet, ende ghesoent worden van onsen weghen, X lb. Hollandsd ende wes dien boeten viele die den scoute toe behoeren; ende boven dien X lb. van elken doetslaghe voirscreven ende Jan up heeft of enich scoute van sire weghen, dair sel ons Jan voirs. of zijn ghewarde bode dien hijt beveelt ghoede rekeninghe doen alle jare wanner wijs hem vermanen jof vermanen doen mit onsen brieve. Vord soe gheloven wi Janne voirs. te houden in den tyende legghende tot Scoten die Enghebrecht van Scoten was, also groet ende also cleyne als hi onsen lieven here ons vaeders was, die God ghenadich si, ane verstarf van onser liever nichten der vrouwe van Voirne, die onse lieve here onse vader, die God ghenadich zi, Janne voirs. ghegheven heeft tot sinen live.

Ende omme dat wi alle dese voirscreven voirwairden wittelike ende trouwelike houden willen voir ons ende voir onse nacomelinghe Janne van Zassenem also langhe als hi leeft, soe hebben wi desen brief open bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven tot Dordrechte des woensdaghes na sinte Jacops dach anno XLVo.

a
Heynn. B.
b
b gecorrigeerd B.
c
hier mit sce, doorgestreept B.
d
Holl. B.
e
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan van Sassenheim, grafelijke raad en knaap