Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X061r_404_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 61r, nr. 388 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 635. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 484, nr. 1282.

Deze oorkonde is onderdeel van de samenhangende reeks nrs. WI 402-406; vgl. de kopnoot bij nr. 402.

Wi borghermeysters, scepene, Raet ende die ghemene ghilden des stat van Utrecht, salut ende kennisse der wairheyt, maken cond allen luden dat wi omme zonderlinghe vriendicheyt die ons een edel ende moghende here, hair Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc., ghedaen heeft dat hi ons ghemeenliken ghenomen heft ende onse goed also langhe als hi leven zal in sire hueden ende bescermten binnen sinen lande, varende, kerende ende merrende, beyde te water ende te lande, behoudelike dat wi ende onse nacomelinghe betalen zullen alsulke tollen ende anders ghereckelike costumen ghelike dat wi tote hair toe ghedaen hebben, sonder archlijst, tenc wair dat dat wi ofte anders onse nacomelinghe enighe andre vryheden jeghen hem ofte sinen nacomelinghen vercrighen consten, ende oec want hi ons die vryhede ghegheven heeft dat niemand onse borghers van Utrechtd in sinen lande voirs. te campe ane spreken en sal moghen niet vorder dan men anders sinen poirters van sinen lande en mach doen; ende overmits dese voirs. gratie soe hebben wi gheloeft ende loven voir ons ende voir onsen nacomelinghen, also langhe als die voirs. grave leven sal, dat soe wennere dat gheviele dat bisdom van Utrecht ofte anders enighe prelature of dingniteyt ofte anders offici opene worde in der stat van Utrecht, ende de ..grave voirs. dair omme bidden woude ofte vorderen mit sinen monde oft mit sinen brieven tot sijns vrients ofte sijnre vriende behoef, dat wi dair toe helpen, vorderen ende onse macht toe doen sellen dair toe mit woirden, mit bede ende mit allen ghereckeliken zaken in goeden trouwen, zonder archlijst, dat sijn wille ende sine bede dair in volscien sal met ale onser macht, ende zellen des in trouwen met hem bliven.

In orconde etc. Ghegheven int jair XLo up den XIIsten dach van aprille.

a
nl. Utrecht, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 402 B.
b
Heynn. B.
c
t gecorrigeerd B.
d
Utr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
metal, de t gecorrigeerd en erboven een geradeerd afkortingsteken B.
Oorkonder: burgemeesters, schepenen, Raad en gemene gilden van de stad Utrecht
Destinataris: graaf Willem IV