Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X061v_407_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 61v, nr. 391 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Belofte des Gesticx van Utrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 627-628, ad 1340 januari 4.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het volgende nr. WI 408.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want wi ghecoren sien voghet ende mombair des Ghestichts van Utrechtc omme oirbair ende nutscap, rust ende vrede ons lants ende des Ghestichts van Utrecht voirscreven, ende dair wi in onser stede of gheset hebben onsen lieven neve den here van Erkel die mombairscip ende voghedie te bedriven ende te verwaren van onser weghen, in welker mombairscip ende voghedien die here van Erkel voirnoemt bi onsen behiet ende bevelen zijns eyghens ghelts uutgheleyt heeft ende ghegheven heren Airnoude van Yselsteyne IIIIM VIIIC lb. zwerte, dair hi mede ghelost ende ghequijt heeft van heren Airnde voirnoemt tot des Ghestichts behoef dat huys tote Stoutenberghed, Emelant, dat scoutambocht van Amersvoirde met alle datter toe behoerd, also alst her Arnoud voirnoemt onder hadde, des hi brieve hadde; voir welke voirs. IIIIM VIIIC lb. zwerte, voir sulken coste als hi up dien huyse ghedaen heeft of doen zal of ane dien huse ligghen zal, hi of die ghene die van sinen weghen up dien huyse wesen zullen, ende voir sulken coste als hi in die Ghestichte ghedaen heeft ende doen sal, voir sulc ghelt als hi uut gheleyt heeft ende uutlegghen zal bi bevelen van onsen monde of van onsen brieven, ende hi ons bi wittachtigher rekeninghe bewisen mach alse omme die voghedie ende monbairscip te bedriven, wi den here van Erkel vorghenoemte gheset hebben f ende zetten up den huyse tot Stoutenbergheg, in den lande van Emelant ende in den scoutambocht van Amervoirdeh in allen rechten ende vervalle dair binnen gheleghen die den Ghestichte toe behoren, ende in allen goede dat her Airnd van Yselsteyne onder hadde; ende hebben gheloeft ende gheloven voir ons ende voir onse nacomelinghe den here van Erkel voirnoemt ende sinen erfnamen in desen voirscreven ghoede te houden jeghens alle die ghene die hem an dien ghoede in enighen zaken letten, scaden of hinderen willen, tot diere tijt toe dat den here van Erkel voirnoemt ende sinen erfnamen volcomelic, gheheel ende al voldaen es van desen voirs. IIIIM VIIIC lb. zwerte van allen coste dien hi ghedaen heeft of doen zal in des Ghestichts zaken van Utrecht, in allen manieren als voirscreven es.

In orconde etc. Ende omme die meerre zekerhede ende dat beter i betone te hebben van desen voirs. zaken, soe hebben wi ghebeden ende bidden onsen lieven oem heren Janne van Heynnegouwen, here van Byaumond, dat hi desen brief omme onsen willen in allen voirwairden voirscreven mit ons gheloven ende beseghelen wille ghelike als wi hier voeren gheloeft hebben. Ende wi Jan van Heynnegouwen, here van Byaumond, om bede ons liefs neven sgraven van Heynnegouwen etc. hebben desen brief met hem beseghelt met onsen zeghele, in dese voirwairde met hem gheloeft als hier voirscreven es. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na Jairs dach int jair XLo.

a
Utr. B.
b
Heynn. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
Utr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
Stoutenberg' B.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
hier die voghedie ende monbairscip te bedriven, doorgestreept B.
g
Stoutenb. B.
h
aldus B.
i
hier om een scheur in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: (Jan) heer van Arkel