Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X061v_408_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 61v, nr. 392 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Utrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 628, ad 1340 januari 4.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het vorige nr. WI 407.

Wi Jan van Arkel maken cont allen luden. Want onse lieve here Willem, ..grave van Heynnegouwena etc., ghecoren voghet ende monbair des Ghestichts van Utrechtb, ons die monbairscip ende die voghedie van den Ghestichte van Utrechtc voirs. bevolen heeft te verwarend ende te bedriven van sinen weghen, ende wi dat huys tote Stoutenberch tot ons wairt hebben bi sinen toe doen, des Ghestichts oirbair mede te doene bi sinen goeddenken, soe gheloven wi hem mit goeden trouwen dat wi hem jof zinen nacomelinghen of den ghenen dien hijt beveelt van allen renten, van allen vervalle ende van baten die ons van des Ghestichts ghoede voirs. verscijnt of verscinen zal goede rekeninghe doen zullen; ende soe wilc tijt dat hijs ons beghert ende hi ons voldoet mit ghelde of mit vorwairden jof mit rekeninghe die hem willike ghenoeghen zal, alse voirscreven es, van alsulken ghelde als wi bi sinen ghoetdenken int Ghestichts uutgheleyt hebben, ende van alsulken coste als wi omme des Ghestichts willen ghedaen hebben ende weseliken es, soe sellen wi hem of dien hijt beveelt leveren met ghoeden trouwen dat huys te Stoutenberch ende die ambochten die ten Ghestichte behoren, ende wi ende onse vriende onder hebben.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na Jairs dach int jair XLo.

a
Heynn. B.
b
Utr. B.
c
Utr. B.
d
ver waren B.
Oorkonder: Jan van Arkel
Destinataris: graaf Willem IV