Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X062r_409_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 62r, nr. 393 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 647.

Vgl. het volgende nr. WI 410.

Wi Reynoud bi der ghenaden Goeds hertoghe van Ghelre ende grave van Zuutphen maken cond allen luden dat wi gheloeft hebben ende gheloven mit desen brieve bi onser trouwen ende bi onser zekerheyt enen hoghen edelen manne, onsen lieven neve heren Willem ..grave van Heynnegouwenb etc., dat wi ons nummermere also langhe als wi leven onderwinden en zullen enichs berechtsc, gheestelic of wairlic, dat den Ghestichte van Utrechtd toe behoerd als van des Ghestichts heerlichede ende ghoede up dese side der Ysele, tuschen der Ysele ende der graefscip van Hollande, ende zullen dair mede onsen neve den grave van Hollandf bewerden laten, behouden ons onser heerlichede ende erfnisse die ons van onsen ouders ane ghecomen es, als dat sig dair inne nyemand van des graven weghen voirs. enich berechts, ghestelic of wereltlic, onderwinden en zal, mer dat wi dair mede bewindenh moghen. Vord hebben wi ghesekert ende gheloeft, zekeren ende gheloven onsen neve voirs. dat wi nimmermeer omme enigherande ghebot, ghestelic of wairlic, of anders enighe zake die vallen mach hem hinderen noch letten en zullen, noch laten hinderen van yemande die onder ons gheseten es of dies wi machtich zijn moghen, an alsulke heerlichede ende ghoede als onse neve voirs. onder hevet van den bisdom van Utrechti; zonder alle archlijst. Hier over waren onse ghemene vriende here Diederic here van Monyoye, van Valkenburch, van Voirne ende burchgrave van Zelant, her Willemj here van Hoirne ende van Altena, here Jan here van Erkel, her Jacop van Mierlair ende her Heynrick die Coc, ridderen.

In orconde ende stedicheyt hier up hebben wi onsen zeghel an desen brief doen hanghen. Ghegheven tAntwerpenl int jair na der gheboirte ons Heren Mo CCCo een ende viertich up sente Benedictusm dach in maerte.

a
nl. Utrecht, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 408 B.
b
Heynn. B.
c
s onduidelijk, bovengeschreven B.
d
Utr. B.
e
Holl. B.
f
Holl. B.
g
datsic B; voor de juiste lezing zie de overeenkomstige passage in nr. WI 410.
h
boven in een overtollige afkortingsstreep B.
i
Utr. B.
j
Will. B.
k
Heynr. B.
l
tAntw'pen B.
m
Bn̄d'cs B.
Oorkonder: Reinoud II hertog van Gelre en graaf van Zutphen
Destinataris: graaf Willem IV