Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X062r_410_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 62r, nr. 394 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 647.

Anders dan gebruikelijk is deze grafelijke oorkonde niet naar de paasstijl gedateerd; uit het itinerarium van graaf Willem IV blijkt dat hij van 19 tot 21 maart te Antwerpen verbleef in het hospitium van de hertog van Gelre.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 409.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi gheloeft hebben ende gheloven mit desen brieve bi onser trouwen ende bi onser zekerheyt enen hoghen prence, onsen lieven neve heren Reynoude, bi der ghenaden Goets hertoghe van Ghelre ende grave van Zuutphen, dat wi ons nimmermere also langhe als wi leven onderwinden en zullen enichts berechts, gheestelic of wairlic, dat den Ghestichte van Utrechtc toe behoerd alse van des Ghestichts heerlichede ende ghoede up ghene side der Ysele, tuschen der Ysele ende den hartoghedom van Ghelre tote Westvalen waerd, ende zullen dair mede den hertoghe voirs. bewerden laten, behouden ons onser heerlichede ende erfnisse die ons van onsen ouders ane ghecomen es, also dat si dair inne nyemand van des hertoghen weghen voirs. enich berechts, gheestelic of wairlic, onderwinden en sal, mer dat wi dair mede bewarden moghen. Voert hebben wi ghesekert ende gheloeft, zekeren ende loven onsen neve voirs. dat wi nimmermere omme en gheenrande ghebot, gheestelic of wairlic, of anders enighe zake die vallen mach hem hinderen noch letten en zullen, noch laten hinderen van yemande die onder ons ghesetend es of dies wi machtich zijn moghen, ane alsulke heerlichede ende ghoede als onse neve voirs. onder heeft van den bisdom van Utrechte; zonder archlijst. Hier over waren onse ghemene vriende her Diederic van Monyoyen, van Valkenburchf, her Willemg here van Hoirne ende van Altena, here Johan here van Erkel, her Jacop van Mierlair ende her Heynrich die Coc, ridderen.

In orconde etc. Ghegheven tAntwerpeni up sinte Benedictusj dach anno XLIo.

a
nl. Utrecht, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 408 B.
b
Heynn. B.
c
Utr. B.
d
verbeterd uit ghesetes (de eind-s geradeerd) B.
e
Utr. B.
f
Valkenb. B.
g
Will. B.
h
Heynr. B.
i
tAntw'pen B.
j
Bn̄d'cs B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Reinoud II, hertog van Gelre en graaf van Zutphen