Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X062r_411_1 WI_G_X062v_411_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 62r-62v, nr. 395 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Belofte des stats van Utrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 642.

Vgl. het volgende nr. WI 412.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. doen cond etc. dat wi van der ecclesi van Utrechtc, alse van den ghenen die heren Janne van Erkel, onsen neve, ghepostuleert hebben tot enen biscop tUtrecht, ontfanghen hebben die mombairscap des Stichts van Utrecht tote tween jaren toe, ende hebben gheloeft ende loven mit desen jeghenwoirdighen brieve dat wi die ecclesi, die stat ende dat Ghesticht van Utrecht voirscreven houden zullen in al hairen rechte, ende dat wi als mombair voirs. en gheen orloghe maken en sullen, ten waijr datmen ons dair toe brochte overmits ghewelt of onrecht dat ons of den Ghestichte voirscreven ghesciet waer of hier namaels ghescien mochte, ende wie des niet overwesen en mochte behouden onser eren; oec gheloven wi dat wi en ghenen coste van oirloghe upt Sticht rekenen en zullen, ten si bi den ghenen die ons ghecoren ende gheset hebben mombair te wesen des Ghestichts. Vort soe gheloven wi dat wi niet ghehenghen zullen na onser machte dat yemand in den Stichte den anderen ghewelt doet; ende van dier mombairscip voirnoemt willen wi goede rekeninghe doen den biscop van Utrecht die uuten Hove van Roemen comen zal gheconfirmert, alse hi int Sticht, alst recht wiset, ghecomen es ende ontfanghen van den ghenen die heren Janne van Erkel ghepostulert hebben, of hieren binnen wannere wijs van hem vermaend werden. Vord soe hebben wi gheloeft ende gheloven scadeloes te houden ende te ontheffen alle die ghene die ons tot deser mombairscap ghecoren hebben van allen coste ende scade die hem dair of, ende van der postulaci die si ghedaen hebben an heren Janne van Erkel voirs., comen mach.

In orconde etc. Ende deser brieve zijn vive. Ghegheven up sinte Jacops dach des apostels int jair XLo.

a
Utr. B.
b
Heynn. B.
c
Utr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: degenen die hem gekozen hebben als voogd van het Sticht Utrecht en die Jan van Arkel hebben gepostuleerd