Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X065v_433_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 65v, nr. 416 (na 1351 feb.), naar onbekend voorbeeld.
Opschrift:

Jan Persijna.

In de marge de letter b, die aangeeft dat deze tekst in het register hoort te komen na het volgende nr. 417 (nr. WI 432), met daarvóór in de marge een a.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 521.

De inkt van deze optekening is sterk vervaagd, maar nog overal leesbaar.

Zie voorts de aantekening bij nr. WI 432.

Wi Willem grave van Henegouwenb, van Hollantc, van Zeelantd ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi bi rade onser liever ende ghetrouwer lude heren Gherijtse here van Vorne, burchgrave van Zeelantf, heren Aernt van Bollant, heren Florens van Haemsteden, heren Danels vander Merwedeng, meester Heinrich van Gheldenake ende heren Willems van Duvenvorde hebben ghegheven Janne Persijn, heren Niclais Persijnsi zoen, houder van deser letteren, dat goed ghelike ende al van ons te houden te liene dat sijn vader van onsen ouders te liene helt, in aldusdanigher manieren dat waer dat sake dat hi storve sonder erfzoene, dat dat goedt vornoemt soude comen up sijnre outster waerliker dochter die wittelic kint ware, om menighen trouwen dienst die sijn vader ons ende onsen ouderen ghedaen heeft ende oec in onsen dienst doet ghebleven is; ende waer oec dat sake dat Jan Persijn, heren Niclais zoen Persijns vornoemt, ghebrake sonder erfkint wittelic, waert sone ofte dochter, soe soude dat dicke vornoemde goed comen up Janne Persijn, sinen ome, diet met hem ontfenc van ons met samenderhant.

Ende omme dat dese ghifte vorscreven stade ende vaste blive van ons ende van onsen nacomelingen, ende in verhoghenissen, hebben wi dese letteren bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Sinte Gerdenberghej up sinte Jacobs avond int jaer ons Heren M CCCo een ende dertich.

a
P'sijn B.
b
Heneg. B.
c
Holl't B.
d
Zeel't B.
e
Gh'ts B.
f
Zeel't B.
g
M'weden B.
h
Heinr. B.
i
P'sijns B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
j
S'te G'denb'ghe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Persijn, zoon van Nicolaas Persijn