Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X067v_443_1 WI_G_X068r_443_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 67v-68r, nr. 424 (na 1339 okt., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Goylant ende Emenisse.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 264. – Enklaar, Rechtsbronnen Gooiland, p. 14-15, nr. 4.

Vgl. de volgende nrs. 444-449.

Wi Jan van Pollanen, bailiu van Kenemerlanda ende van Vriesland, Gherardb van Eemskerke, bailiu ende rentemeester van Aemsterlandc ende van Waterlandd, ridderen, Jan van Zasnem ende Gherarde Alewijns sone maken cond allen luden. Want die scepene ende die goede lude van Ghoyland diere van der ghemeenten weghen toe gheset waren, alse hoir opene brief houd die si ons dar up ghegheven hebben, an ons alze van ons heren sgraven weghen van Hollandf ghebleven sijn van des ghemeens lands weghen van Ghoyland up die eene zyde, ende die scepene ende die ghebure van Emenisse diere van der ghemeenten weghen toe gheset waren, also alse hoir opene brief houd die si ons darof ghegheven hebben, van der ghemeenten weghen van Emenisse up die ander zyde, ghebleven sien alse van den veen over die roeg in Ghoyland ligghende, op tnord ende C roeden breeth, upt zuyt ende IIIC roeden bret, ende dat roerechti doir gaende, dat die van Goyland jeghens onsen here den ..grave van Hollandj erflike ghepacht hebben, ende dat si om oirbar ons heren sgraven van Hollandk ende onse bede med norenstel van sinen weghen ons daer in gheloeft hebben; waer of wi med goeder vorsienicheden beraden hebben ende onse segghen darof uuten.

In den eersten es onse segghen dat die van Emenisse hebben sullen also groet alse hi vorscreven es die veen, in sulken vorwarden alse die brieve hilden daer die eerste vorwarden mede ghesproken waren. Ende hirof sullen die van Emenisse gheven overmids een lb. grote dat si ghaven van zeghel ghelde ende van scrijfghelde van den eersten vorwarden, ende hem die van Ghoyland weder ghegheven souden hebben, VIC lb. Tornoysem, den groten over sestien penninghe gherekend, te betalen te Paesken naistcomenden overmids dat pond grote vorscreven vier hondert pond Tornoyseo, ende te sinte Jacobs missep dar na naistcomende twee hondert pond Tornoyse; hier of sullen hebben die goede lude van Ghoyland te Paesken vorscreven die IIIIC lb. Tornoyse, ende darof selmen slaen dat pond grote vorscreven, ende die ander IIC lb. Tornoyse sullen gaen daerse die bailiu wijst te gane.

Vort sullen die van Goyland den tijns van dien vene van desen jare betalen, want die dach darof es nu te sinte Martijnsq messer naistcomende.

Vort sullen die van Emenisse dien veen nu ane nemen ende vort vrylike ghebruken.

Vort zel die baeliu desen veen te beyden enden of doen meten ende dat reerecht doen doir trecken; ende alse die ree doir toghen es, so sullen si van beyden syden dat of delven alse wijt ende alse diep alse den baliu goedenken zal.

Ende omme dat wi des segghens aldus over een ghedraghen sien om des besten willen, so hebben wi desen brief open bezeghelt med onsen zeghelen. Ghegheven tot Aemstelredamme up der Elf dusent maechden dach int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

a
Kenem'land B.
b
Gher. B.
c
Aemst'land B.
d
Wat'land B.
e
Gher. B.
f
Holl. B.
g
aldus B voor ree ('grenslijn').
h
de eerste e onduidelijk B.
i
aldus B voor reerecht ('lijnrecht').
j
Holl. B.
k
Holl. B.
l
aldus B voor nerenste ('ernst').
m
Tor. B.
n
16 april 1340.
o
Torn. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
p
25 juli.
q
M'tijns B.
r
11 november.
Oorkonder: Jan van Polanen, baljuw van Kennemerland en van West-Friesland, Gerard van Heemskerk, baljuw en rentmeester van Amstelland en Waterland, ridders, Jan van Sassenheim en Gerard Alewijnsz.
Destinataris: de gemeenten van Gooiland en van Eemnes