Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X068r_445_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 68r, nr. 426 (na 1339 okt., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Emenisse.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 264. – Enklaar, Rechtsbronnen Gooiland, p. 12-13, nr. 2; beide ad 1339 oktober 20 ('Elfduizen maagdenavond'), naar de originele oorkonde.

De onderstaande oorkonde is gedateerd op Elfduizend maagdendag, zijnde 21 oktober; zie evenwel de datering in Reg. Hann. en in Enklaar, Rechtsbronnen Gooiland, beide naar de originele uitvaardiging, met lezing van de dagtekening als Elfdusent magheden avonde; zie voorts de problematische datering van het in het register voorafgaande nr. WI 444. Al met al is een uitvaardiging op 20 oktober zeer waarschijnlijk.

Vgl. voorts nrs. WI 443 en 446-449.

Wi Willem Hoeftvliet, Willem die Leeuwe, Jacob Everards sone, Willem Naghel, Mense Ghisen sone, Bartouda Nannen f., Stefphen Gheenen f. ende Jacob Bye, scepen in Emenisse, ende wi Jacob die Wilde, Willem Misse, Lamphard Misse, Jacob Misse, Volcwi die Piperb, Jacob Nanninc, Jan Orculc, Egghebrechtd Pieters f., Willem Dam, Arnd Lutard, Pieter Polle, Arnd die Rike, Mense Rughe, Jacob Pieters sone, Gode Lute, Louwerijs Jacobs sone, Lute Willemse f., Luttike Hanne, Lam Note, Lute Rughers sone, jonghe Pieter Mense Aelbrechtsf f., Gheretg Gheenen sone, Nanne Ermegardeh sone, Willem Artmani, Gheretj Rampe Hannekijnsk f. ende Mense Pieters f., buermanne van Emenisse, maken cond allen luden dat wi van onser ghemeenrel bure weghen van Emenisse ghebleven sien an heren Janne van Pollanen, heren Gherardem van Heemskerke, Janne van Sasnemn ende Gherardeo Alewijns sone, ons heren lude van Hollandp, alse van den vene in Goyland over die ree die die goede lude van Goyland jeghens onsenq lieven here den ..grave van Hollandr ghepacht hebben ende daer wi langhe tijt omme vervolghet hebben omme die veen in pachte te hebben; ende so wat si daer toe segghen, dat gheloven wi van onser ghemeenre bure weghen ghestade te houden.

In orkonde desen brieve bezeghelt med onsen zeghelen, die ghene die scepene sien vorscreven. Ghegheven tot Aemstelredamme up der Elfdusent maechden dachs int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

a
B'toud B.
b
Pip' B.
c
zeer onduidelijk vanwege een correctie B; deze lezing naar ed. Enklaar.
d
Egghebr. B.
e
Will. B.
f
Aelbr. B.
g
Gher. B.
h
Ermeg'de B.
i
Arcmā B; Artman ed. Enklaar.
j
Gher3 B.
k
Hannek. B.
l
gheemenre B.
m
Gher'de B.
n
Sasnē B.
o
Gher. B.
p
Holl. B.
q
alse van den vene ... onsen op rasuur B.
r
Holl. B.
s
aldus B; origineel geeft avond (zie ed. Enklaar).
Oorkonder: vertegenwoordigers van de gemene buren van Eemnes
Destinataris: scheidslieden uit naam van de graaf