Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X068v_447_1 WI_G_X069r_447_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 68v-69r, nr. 428 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Emenesse.

In de marge door latere hand: Den principalen ende originalen brief van desen is besteet inde tresorie inde lade van Kennemerlanta ende Goylant.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 264. – Enklaar, Rechtsbronnen Gooiland, p. 15-17, nr. 5.

Vgl. nrs. WI 443-446 en 448-449.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof hoeren lesen maken wi cond Willem Hoestvlietb, Roelof Meynsen sone, Steffaen Ghenen sone, Willem Missen zone, Ricout Ghenen sone, Jacop Naghels sone, Lantphairt Jacops sone, Willem Jan Naghels sone, Meynse Ghisen sone, Jacop Bye, Jacop Everards sone, Bartoen Nannen sone ende Willem die Lewe, scepene up Emenesse, dat wi scepene voirnoemt ende Jacop die Wilde, Willem Misse, Lamphaird Misse, Jacop Misse, Volcwi die Piperc, Jacop Nannen, Jan Creuld, Egghebrechte Pieters sone, Willem Dam, Airnd Lutaird, Pieter Polle, Aernd die Rike, Meynse Rughe, Jacop Pieters sone, Gode Lute, Louwerijs Jacops sone, Lute Willemsf soen, Luttike Hanne, Lam Note, Lute Rutghairs sone, jonghe Pieter Meynse Aelbrechtsg zone, Gheret Ghenen sone, Nanne Ermegairden sone, Willem Aremanh, Gheret Rampe Hannekijnsi sone ende Meynse Pieters sone, buremanne van Emenesse, dat wi van der meenre bure weghen van Emenesse over een ghedraghen sien met heren Janne van Polanen, bailiu van Kenemerlantj ende van Vrieslant, heren Gherardek van Eemskerckel, bailiu ende rentemeester van Aemsterlantm ende van Waterlant, Janne van Zassenem ende met Gherarden Aelwijns sone van ons heren des graven weghen van Heynnegouweno ende van Hollant, ende hebben ghepacht in enen eweliken pachte tot onser meenten behoef van Emenesse een stucke veens ligghende langhes Emenisse over die ree tote Goylant wairt, up tnoertende te meten van der ree C roeden breet ende upt zuutende IIIC roeden breet, ende dat reerecht doir te gane van den ende van C roeden tote up tende van IIIC roeden voirscreven; ende elc man in Emenisse wonende jof diere in gheervet es selt hebben neffens sinen lande also groet ende also breet alst hem dair gheboren mach, ende Clays Nanninx sone selt hebben neffens den lande dat sine was ende hi Ghijsbrechtp Gouterq vercoft heeft. Hier of zullen wi gheven onsen here den grave of sinen ghewairden bode van elker morghen, ghebouwet ende onghebouwet, enen groten coninx Tornoyser alle jare te thynse, te betalen alle jare up sinte Martijnss dach in den wintert, ende dien zal hi alle jare ontfaen doen up dien dach in die mitwairde van dien vene jof tot onser kerken alse wi dair ene kerke hebben; ende soe wie sinen thins up dien dach niet en betailde, die soude des anderen daghes gheven dubblen thyns jof ander half scatte pande van dien dubblen thinse, ende ene boete van II groten. Voerd zullen wi hem gheven te tyenden van coirne, van vlasse ende van hennepe den elfsten scoef, dat elfste lam, dat elfste varken, die elfste gans ende den elfsten ymstoc, elc tot zinen rechten tiendendaghe alse dair recht in den lande es; ander goed zullen wi vertienden met ghelde, alse dair costume in den lande es. Vord zullen onse meente jof der ghere bouwelude die in Emenesse gheervet zijn mitter wone comen up desen vene voirscreven binnen den eersten jare na des biscops doet van Utrechtu die nu biscop es, jof dat hi des bisdoms quite worden es, jof dat onse here die grave voirs. dien brief van den biscop voirscreven vercreghen heeft dien wi bezeghelt hebben. Ende alse wi over comen zien mitter wone, soe zal onse here die grave ons helpen dat wi ene kercke ghecrighen bi ons selven mit onser coste; ende tot diere tijt toe dat wi selve ene kercke ghecrighen, soe zullen wi moghen prochyen wair wi willen. Vord alse wi metter wone over comen zijn, soe zullen wi kiesen een dorp recht in ons heren graven lande, ende alsulc recht zullen wi hebben. Vord zullen wi hem dan dienen in zinen dienste ghelike anders zinen luden, met enen cogghe van X dochten, up ons zelves coste. Vord est voirwairde: wair dat zake dat si XX van onsen buren waren voirscreven die desen veen niet anemen en wilden, soe soude onse here die grave voirs. dien veen also groet als hi dien luden toe behoeren mochte selve behouden, ende soude tghelt dat wi hem dair of gheven zullen minderen morghen morghen ghelike; ende waren dair meer buren in Emenisse die des veens niet hebben en wilden, dien veen souden wi ghemene buren behouden ende onsen here den grave voirs. zijn ghelt, sine dienste ende sinen thyns dair of ghelden, ende dair bi zoude hi onser meenten dien veen ghewarev gheliken den anderen. Ende desen veen zullen wi erven up onse erfname gheliken eygheliken goede.

Ende omme dat wi ende onse erfnamen ende nacomelinghe alle voirwairde voirscreven wittelike ende trouwelike houden onsen here den grave voirnoemt ende sinen nacomelinghen alse trouwe lude horen rechten here sculdich zien te houden, soe hebben wi scepen van Emenesse voirnoemt van al der meenten weghen van Emenesse desen brief open bezeghelt mit onsen zeghelen. Ghegheven up der Elfdusent magheden dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIXo.

a
Kennem'lant B.
b
aldus B; lees Hoeftvliet.
c
Pip' B.
d
aldus B; Orcul ed. Enklaar.
e
Egghebr. B.
f
Will's B.
g
Aelbr. B.
h
aldus B; Artman ed. Enklaar.
i
Hannek. B.
j
Kenem'rlant B.
k
Gher. B.
l
Eemsk'cke B.
m
Aemst'lant B.
n
Gher. B.
o
Heynn. B.
p
Ghijsbr. B.
q
Gout' of Gont' B.
r
Tor. B.
s
M'tijns B.
t
11 november.
u
Utr. B.
v
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
Oorkonder: schepenen en een aantal met name genoemde buren van Eemnes uit naam van de gemene buren van Eemnes
Destinataris: graaf Willem IV