Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X073r_479_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 73r, nr. 460 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Naerden, vander vryheden vanden visch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 656.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi bi ghemenen rade over een ghedraghen zijn om oirbair ons ghemeens lants, ende sonderlinghe bi heren Dirc van Brederodeb, heren Symon van Teylinghec, heren Willem van Outshorne, heren Jacop van der Binchorst, heren Florensd van der Boechorst, ridderen, Willeme den Cuser, Gherijt Heynen soen ende Gherijtf Alewijns sone, dien wijt sonderlinghe bevolen hadden, ende hebben ene vischmarct van allen dien vische diemen landen sal in onsen lande van Hollant, van Kenemerlantg ende van Vrieslant gheleyt in onse stede van Nairden, in alsulken rechte als hier na bescreven staet.

In den eersten zelmen ons gheven van elken C worpen cabbelyaus VIII talwairdighe cabbelyau vische; ende wat beneden VI worpen es dat en zal niet gheven, ende dair VI worpe zijn die zullen enen halven visch gheven, ende XII worpe ene helen visch, ende des ghelike na dien dat die worpe vele vallen. Item van C scelvisch II scelvische, ende des selmen tellen voir elc hondert V snese ende een half. Item van elken tal witings IIII witinghe, ende des zelmen tellen XI snesen voir tal. Item van elken tale brasijn IIII brasijn, XI snese voir talh. Item van elken tale aels II worp. Item van elken tale scollen IIII scollen, XI snese voir tal. Item van elken C snoekes I snoeke. Item van elken C corpers enen corper. Item van elke tale harings IIII haring, X snese vor tal ende IIII haring.

Ende ware dat sake dat yemand desen visch laken woude als hi an die marct quame dat hi ouder ware dannen die comen vercofte, dat soude die coman houden mit sinen ede; ende en woude die coman des niet doen, soe soudet up den telre comen dat te besceyden bi sinen ede.

Ende van allen verscheni goede soe sal die coman sijn ghelt hebben up den selven dach dat hi uutlevert, ende van souten goede up den anderen dach.

Ende soe wie van desen voirs. saken den anderen becommeren woude, soe soudemen hem up den selven dach recht doen twischen twiereman tale.

Voertmeer niemand ans anders scip te comen anders dan die ghene die den visch up voeren sal.

Item soe wie visch loedej in die graefscepe van Hollantk ende die up scepede tuschen Muden ende Campen anders dan te Nairden, die verboerde jeghens ons dien visch jof also veel ghelts als die visch werdich ware, also dic als hijt dede.

Voert soe wie telre wesenl zal, die selre toe zweren m elken man reden te doene alse voirscreven es; dedi dair jeghens, ende ment witteliken up hem proeven mochte, dat soude hi beteren tot onsen wille, ende achterdien nimmermer telre worden.

Ende alle dese voirs. saken te meren of te minderen, ende of dair enich scoet in viele, dat houden wi altoes tot onsen verclairen.

Ende omme dat wi willen dat dit vast ende ghestade blive, soe hebben wi desen brief open beseghelt mit onsen zeghel. Ghegheven te Brusel des dinxendaghes na Beloken Pinxster anno XLIIo.

a
Heynn. B.
b
Breder. B.
c
Teyling. B.
d
Flor. B.
e
Will. B.
f
Gher. B.
g
Kenem'rlant B.
h
voirtal B; deze woorden hierna ook aan elkaar geschreven.
i
r bovengeschreven B.
j
of laede (de tweede letter onduidelijk) B.
k
Holl. B.
l
waesen met de a geëxpungeerd B.
m
hier een geradeerde a B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: stad Naarden