Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X077r_500_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 77r, nr. 481 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Vryhede van Staverena.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 606, als een vermelding onder de tekst van nr. WI 507.

Het door graaf Willem III aan Staveren verleende stadsrecht, waarnaar in de onderstaande tekst wordt verwezen, is in de registers niet overgeleverd, in tegenstelling tot de daarin wel opgetekende keur van graaf Floris V en de bevestiging daarvan door graaf Jan II (nrs. FR 45 resp. 8). Dat graaf Willem III inderdaad ook een keur heeft gegeven, blijkt behalve uit onderstaande oorkonde ook uit een verwijzing in nr. FR. 91. – Overigens lijkt de onderstaande keur niet te zijn uitgevaardigd: blijkens de nrs. WI 505-508 is in maart 1339 dezelfde procedure nogmaals doorlopen.

Vgl. voorts het volgende nr. WI 501.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond ende kenlic allen den ghenen die dese letteren sullen sien jof horen lezen dat wi alsulke vryhede ende recht alse onse porte van Staverenc hevet van onsen here onsen vader, bescreven ende bezeghelt med sinen zeghele, vaste houden ende ghestade, ende hem die vrihede ende dat recht verniewen van onsen weghen in alre manieren alse die handveste houd die si darof hebben van onsen here onsen vader; ende hier bi zo hebben si ons hulde ghezworen ende ontfaen in horen rechten here vor hem ende vor hoir nacomelinghe eewelike die wonachtich sien jof sullen wesen binnen Staverend.

In orkonde deser dinghen so hebben wi desen brief bezeghelt med onsen zeghele. Ghegheven te Zierixee des donresdaghes na sinte Victors dach int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

a
Stav'en B.
b
Heynn. B.
c
Stav'en B.
d
Stav'en B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poort en inwoners van Staveren