Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X077v_506_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 77v, nr. 487 (na aug. 1345), naar A.
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 605, ad 1338 maart 16.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. WI 505, 507 en 508.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lezen make wi cond Everard Zoeneninghea, Hermanb Stouteninghec, Eved Gheltids sone ende Tiedeman Biscop, machtich van der ghemeenre scepene, Raed ende der ghemeenre stad van Staverene ende van huere alre weghen die porters sien binnen Staveren ende hore nacomelinghe, med der stat opene brieve vorscreven, ontfaen hebben onsen lieven here heren Willem ..grave van Heynnegouwenf etc. in onsen gherechten gheboren here, ende hebben hem hulde ende sijn recht ghezworen in die name alle der gheenre die portere sien binnen Staveren ende hore nacomelinghe, in allen manieren alse g hantvesten houden die wi van sinen vorvorders hebben ..graven van Hollandh; welken opene brief dair wi mede machtich ghemaect waren van der stat weghen vorscreven onsen lieven here vornoemt tontfane ende te huldene, wi hem overghelevert hebben.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des manendaghes na sinte Gregorijs dach int jaer XXXVIIIo.

a
Zoenen̄ighe B.
b
H'man B.
c
Stouten̄ighe B, wel te lezen als Scoutinghe.
d
of Ene B.
e
Stav'en, hierna steeds zo afgekort B.
f
Heynn. B.
g
hier ontbreekt wel onsen B.
h
Holl. B.
Oorkonder: Everard Zoeneninge, Herman Schulting, Eve Geltidsz. en Tielman Bisschop uit naam van de poorters van Staveren
Destinataris: graaf Willem IV