Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X079r_510_1 WI_G_X079v_510_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 79r-79v, nr. 492 (na aug. 1345), naar A.

In de marge een kruisje.

Deze en de voorafgaande optekening (nr. WI 509) zijn ongedateerd. De bovenstaande termina zijn afgeleid van de data van uitvaardiging van de in het register voorafgaande resp. volgende oorkonde.

Mijn here die ..grave hadde bevolen heren Janne van Pollanen, heren Willem van Outshorne, heren Jacob van der Binchorst, Janne van Sasnem, Arnoude van den Dorpe, Henric heren Dierix sone, Willem den Cuser ende Gheret Alewijns sone alle den dijc van Vrisland omme te riden ende te besiene, ende elc ambocht van Vriesland up sinen dijc erflijc te bringhen; waer omme wi alle ghemeenlike vorscreven den zeedijc van Vriesland al omme ghereden ende besien hebben, ende sien over een ghedraghen elken ambocht in Vriesland sinen dijc te gheven ende te bewisen daer hi hem eerflike bliven zal, behouden minena here sine heerlichede in sijns lands bederfnisse.

In den eersten vinden wi die van Oterlekeb haren dijc te behouden also groet als sien te voren hadden ende c noch hebben, ende up die selve stede, het en ware dat onsen here den ..grave dochte dat die van Valckencoich alse wel manc waren jof worden dat si die van Oterleke te helpe comen mochten.

Item vinden wi den ambocht van Scaghen ende Niedorp in Heren Hughen dijc, die si te voren hadden ende noch houden, IIIIC roeden dijcs also als sien hier toe ghehouden hebben.

Item vinden wi die van Gheestman ambocht Heren Hughen dijc ende Outorperdijcd van dien daer die van Scagher ambocht of gaen tote bi Alkemar, alse verre als sien te hier toe ghedijct hebben, ende van den Rekeldamme tote Valkencoeghe toe.

Item vinden wi die van Valkencoich horen dijc van diene dair die van Gheestman ambocht of gaen tote in Harken sloetef.

Item inden wi die van Scagher cogghe horen ouden dijc van Harken sloeteg tote an den dijc van Niedorp cogghe.

Item vinden wi die van Niedorperh cogghe horen ouden dijc van dane daer die van Scaghen of gaen tote an die niewe inlaghe, ende in die niewe inlaghe XIC roeden niewes dijcs, te meten bi der roede van Scaghen.

Item vinden wi die van Drechterlandi den niewendijc van dien daer die van Niedorp of gaen toter halver Wisende toe.

Item vinden wi die van Houtwouder ambocht den dijc van der halver Wisende tote Heren Hughen coeghe toe.

Item vinden wi die van Drechterland van den dijc van dien daer Houtwouder ambocht of gaet al omme Heren Hughen coeghe, ende also buten bi der zee omme tote den dike toe daer die van Oterleke ane gaen; ende al dat land dat leghet in Heren Hughen coech zal dijken med dien van Drechterland.

Item draghen wi over een dat alle die ghene die land hebben in Vriesland vorscreven, ist onze here die ..grave, ist die here van Vorne, ist cloister, ist ridder, ist pape, ist knape, welgheboren jof porteren, die sullen hoefslachj nemen van horen lande diene gheliken den anderen; mar tquaetste land te setten in lichten hoefslachk bi den baeliu ende den hyemraedl in elken ambocht daert gheleghen is.

Item draghen wi over een dat al dat land dat of ghesleghen is also dat den bailiu ende hyemraed denct dat gheens dijcs cost waerd en is, dat sal buten hoefslach bliven; ende al tland dat in hoefslach coemt dat en selmen niet of slaen, men selt ghelden bi den bailiu ende den hyemraed. Ende zo wat land dat blivet buten dijc cost, dat sal ligghen tote des meens lands behouf horen zeedijc mede te maken.

Item draghen wi over een: alle die airde diemen in open walen jof in inlaghe draghet, datmen die niet ghelden en zal ter tijt toe dattet meene werc up ghegheven is; ende wat airde men dair na neemt, die selmen ghelden alse vorscreven is.

Item draghen wi over een van allen watertochten in Vriesland dat die alse rume wesen sullen alse die bailiu metten hiemraed coeren zullen, up alsulke boeten als siere toe setten.

a
in min een stok teveel B.
b
Oterlecke met de c geëxpungeerd B.
c
hier om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
d
Out'p'dijc B.
e
i bovengeschreven B.
f
de eerste e bovengeschreven B.
g
de eerste e bovengeschreven B.
h
Niedorp' B.
i
Drecht'land B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
j
hoef slach B.
k
heefslach B.
l
y verbeterd uit e B.