Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X081v_529_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 81v, nr. 513 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Meester Airnt van Hueclem dat sleepambocht te Hoirn.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 294.

Het begrip 'sleepambacht' ontbreekt in het MNW, maar het zal wel het monopolie inhouden op het vervoer van goederen per slede.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi vor ons ende vor onse nacomelinghe meister Arnd van Hueclem, onsen clerc ende surgien, mid desen brieve ghegheven hebben ende gheven also langhe als hi levet, om menighen trouwen dienst die hi ons ghedaen heeft ende noch doen zal, dat sleep ambocht te Hoirne verwaren of doen te verwaren van sinen weghen mid allen rechte ende vervalle dat daer toe behoerd, ende alze Dirc Perkementerb van onsen weghen tot desen daghe ghebruct hevet. Ende onbieden onsen rentemeister ende onsen bailiuwe aldaer die daer nu sijn of namails wesen sullen dat si meister Arnd vors., of den ghenen dien hijt bevelen zal, in den vorseyden sleepambocht setten ende houden ende hem vrylike ghebruken laten mid sulken vervalle alse him darof comen mach, also langhe als hi leven zal; ende waer dat sake dat him yemand c des vorseyts sleep ambocht onderwinden woude dan meister Arnnoud of die ghene dien hijt bevelen zal, so willen wi dat onse bailiu ende rentemeister vorscreven meister Arnd vors. daer in also te helpe comen van onsen weghen dats hem een ander hoede.

In orkonde etc. Ghegheven te Reymerswaled des vridaghes vor sinte Symon ende Juden dach int jaer XLIIIIo.

a
Heynn. B.
b
P'kem̄ter B.
c
hier ontbreekt wel het woord anders B.
d
Reym'swale B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Arnoud van Heukelum, grafelijke klerk en chirurgijn