Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X083r_535_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 83r, nr. 519 (1338 okt. 6-1340 mei 22), naar A.
Opschrift:

Leen; Janne van Vonderena.

In de bovenmarge: ¶ Alemangnen.

Willaemb grave van Heynnegouwenc, van Hollant, van Zeellandd ende here van Vrieslande maken cond allen luden dat onse lieve here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, Janne van Vonderenf omme sinen man te maken ende dienst van hem te hebben ghegheveng hadde hondert pond suarter Tornoyseh in ghereden ghelde, ende dat op segghen ende verbeteren Wenemairs van Valkenburch sijns clerx, die bi siere tijd gheen ende daer of en maicte, wilc ghelt hi belegghen soude an sekeren erve dat hi in liene houden soude; ende omme goede onste die wi tote Janne voers. hebben, soe hebben wi bi segghen ende over een draghen heren Henrix vander Lecke ende heren Dierix van Brederoeden hem daer toe ghegheven in der selver manieren hondert pond suarter Tornoyse, die wi him beloven doen te betalen binnen desen jare naest comende. Van wilken twien hondert ponden Tornoysei voirs. Jan voirs. onse man gheworden es, ende ghesekert hevet also dat hi binnen desen naesten jare voirs. die voirs. twie hondert pond Tornoyse bi heren Henricj van der Lecke voirs. belegghen sal ende ons bewisen op goeden zekeren vryen erve, dat hi ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen ten rechten liene houden sullen. Ende als hi ons tenden desen naesten jare toe comende die bewisinghe van den goede over levert alst voirs. es, so sullen wi him voldoen ende betalen die hondert pond Tornoyse die wi him nouk ghegheven ende beloeft hebben.

In orconde desen brieve bezeghelt mid onsen zeghele. l Tote Dordrechtm op sinte Lambrechtsn dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

a
Vond'en B.
b
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
c
Heynn. B.
d
Zeell. B.
e
d verbeterd uit t B.
f
Vond'en B.
g
de tweede e bovengeschreven B.
h
Torn. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
i
r gecorrigeerd B.
j
Henr. B.
k
nov, de laatste letter gecorrigeerd B.
l
hier ontbr. wel het woord Ghegheven B.
m
Dordr. B.
n
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan van Vonderen