Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A WI_G_X089v_561_1

A: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 89v, nr. [556] (primaire registratie).

Zie de opmerking bij nr. WI 559.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 670.

Het is twijfelachtig of deze uitspraak ooit is uitgevaardigd in de vorm van een oorkonde.

¶ Dit is mijns heren sgraven zegghen van Willaemsa doet van Adrichem.

In den eersten seyt mijn here Gherijt de Hoghen ballinc sijns lands.

Item seyt mijn here Willaemsb ziele te ghenaden cloester winninghe tuschen Mase ende Zipe alse sede ende woente is in Noirthollandc, ende des betoech te brenghen ten lesten daghe.

Item seyt mijn here Willaemsd ziele te ghenaden IIIIC zielmissen, ende des tee betoghen ten lesten daghe.

Item seyt mijn here twe manne uute Gherijtsf Hoghen mascepeg, achtersuster kint jof dair binnen, Willaemsh siele te ghenaden bedevairt te doene tot sinte Jacobs in Galissen, ende die te kiesen bi den menen maghen twischen nu ende Kersavondi naistcomende; droeghens die maghe niet over een, soe soudse die bailiu kiesen binnen achtdaghen na Kersavond voirscreven. Ende dese twe zullen purren ende op den wech wesen voir Beloken Paischen naistcomendej, ende niet weder te keren eer si die bedevairt ghedaen hebben, ende des betoech brenghen.

Voirt sel die hele soene costen IIIC lb. Hollandsk; des sel gaen ter voirsoene LXXX lb., ter erfzoene LX lb., ter maechzoene LX lb. ende minen heren tot sire verboirnisse C lb., te betalen dat eerste dordendeel op den eersten dinghe dach te Hairlem na meye dach naistcomendel, ende tot elken zes weken dair na yen dordendeel. Ende die voirzoene selmen delen bi vier manne van den maghen dair sijs over yen draghen; droeghen sijs niet over yen, soe selmense delen bi den bailiu.

Ten middelsten daghe selmen voirvedem kiesen, ende die voirvede selmen doen ten lesten daghe.

Ende dese zoene ende dese bedevairt sullen Gherijts Hoghen maghen doenn; ende wair dair enich ghebrec an, dat soude onse bailiu uut doen reyken.

Ghedaen tote Hairlem des saterdaghes na sinte Lucien dach int jair XLIIo.

a
Will. B.
b
Will's B.
c
Noirtholl. B.
d
Will's B.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
Gher. B.
g
aldus B voor 'maagschap'.
h
Will's B.
i
24 december.
j
20 april 1343.
k
Holl. B.
l
1 mei 1343.
m
voirdede of voirdode B.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: partijen betrokken bij de doodslag op Willem van Adichem