Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A WI_G_X090v_563_1

A: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 90v, nr. [558] (primaire registratie).

Zie de opmerking bij nr. WI 559.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 682.

De onderstaande uitspraak zal niet zijn uitgevaardigd in de vorm van een oorkonde.

Dit is mijns heren ordinantie tuschen hem ende sinen ghoeden luden, poirters van Hairlem, als van den articlen des him mijn here van Hollanda becroende up sinen poerters voirscreven.

In de eersten b oerdineert mijn here ende zeghet van der speuye te Spaernedammec: want si ghene anders vryhede en hebben van der speuye voirs. dan anders sine goede luded in Hollande, soe sullen zi sulcs rechts pleghen ende coustumen voirtan als f anders mijns heren lude van Hollandg bi den hyemraed.

Ende van dat si ghedaen hebben zullen zijt beteren bi minen here ende bi den hiemraet.

Item van den manne die benam die speuye te verhuren, dat sal hi beteren bi minen here als cracht ende overdaet.

Item van den manne die in die jeghenwoirdichede des bailiuwes ende des hiemraets eenwerve ende anderwerve up die speuye voire, sal hi beteren alse crachth ende overdaet bi minen here.

Item van den man die die coyen worghede, dair ghenoecht mijnen here wel mede dat zine van him gheset hebben.

Item van den luden die mijns heren goet anevangheni hebben dat ghearresteert was van mijns heren weghen, ende in die poirte ghevoert hebben, dat zullen zi beteren bi minen here ghelike of zi ghene poirters en waren; ende des ghelijcs voirt an van den ghenen die mijns heren goet antasten zullen, poirters binnen Hairlem.

Item van den manne van Uutgheest die broke ghedaen hadde eer hi poerter word, dat sal hi beteren ghelikerwijs dat hi ghedaen soude hebben eer hi poerter word.

Item ordineert mijn here dat niemand voertan poirter worden mach die broke ghedaen heeft eer hi poirterscip ontfaet; is dat sake datten die here of sijn bailiu bisaect of doet bisaken binnen den eersten jare dat hi poirterscip ontfaet ende binnen daghe, hi en sal die broke beteren ghelikerwijs of hi gheen poirterscip ontfaen en hadde.

Item van der broke die die goede lude j van Hairlem ghedaen hebben, dat si ghebroken hebben die eendrachtichheyt die gheordineertk ende ghemaect was van den hoppen biere bi mijns heren ghemenen Rade ende bi den ghemenen steden ende des ghemeens lants, bi consente mijns heren van Byamond, die doe ter tijt in mijn sheren steden was, dair op wil him mijn here beraden mit sinen here sinen oem ende dien Raet, alsoe toe voeghen dats die ghoede lude van Hairlem ghewesen moghen, want sijs goedertierliken an minen here ghebleven sijn; mer mijn here wil vortan alse saken over een draghen sijn bi sinen ghemenen raden ende sinen steden ende lande, soe wil mijn here dattet ghehouden zij.

Vort van anders allen articlen die hier niet verclaerst en zijn sal him mijn here up beraden, ende die also zuverlikel zatenm dats die ghoede lude van Hairlem ghewesen moghen, want sijs goedertierlike an him ghebleven sijn.

Dit was gheseyt in den Haghe tsvrydaghes na Beloken Paeschen int jair XLIIIIo.

a
Holl. B.
b
het volgende op een nieuwe regel B.
c
Sp'nedam̄e, boven de n een overtollige afkortingsstreep B.
d
verbeterd uit sinen goeden luden door driemaal radering van de eind-n B.
e
Holl. B.
f
hier vardien dat, doorgestreept B.
g
Holl. B.
h
vóór de eerste letter een geradeerde s of f B.
i
deels op rasuur B.
j
hier lude, doorgestreept B.
k
gheordineeer (sic) B.
l
onduidelijk: zuv'li- | like B.
m
aldus B; mogelijk te lezen als zaken ('berechten').
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poorters van Haarlem