Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A WI_G_X090v_564_1 WI_G_X091r_564_2

A: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 90v-91r, nr. 559 (primaire registratie).

Zie de opmerking bij nr. WI 559.

Onder de tekst, door andere hand: Si, vlekkerig uitgeveegd.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 298.

Willem grave etc. maken cond allen luden dat Jan uyter Wike ende Gherijta Bercmeer van Willems doet van Buten, hoirs broiders, bi rade van horen vrienden op die ene zide ende Bairtout Willems f. van Aspendelf, Dirc vanden Woude, Symon van Zaenden ende Clais Varincrike, die Willem voirs. doit ghesleghen zouden hebben, op die ander zide bi hore vriende rade an onse zegghen ghebleven sijn. Wair of wi wel beraden zegghen dat Bairtout ende Dirc voirs. winnen zullen drie hondert ziel missen, Willems zile te ghenade; voirt zullen zi cloester winninghe doen alse zede ende ghewoente is in Noirtholland. Voirt sel de heele soene costen VIC lb. Hollandsb, des sel ghelden Bairtout voirs. mit zinen maghen vier hondert L lb. Hollands ende Dirc vanden Woude mit zinen maghen C L lb. Hollands; voirt zullen Symon van Saenden ende Clais Varincrike quite wesen, wantse Jan uyter Wike quitec scout vanden doitslaghe. Van desen ghelde voirs. zullen gaen ter voersoenen tneghentich lb. Hollands, ter maechsoenen LX lb. Hollands, ter erfsoenen L lb. Hollands, ende ons van onser verbornesse vier hondert lb. Hollands. Dese voirsoene voirs. zullend Willems maghe voirs. onder hem selven deelen, draghen zijs over een; draghen zijs oec niet over een, zoe zullen zi see deelen bi den here vander Lecke of bi den ghenen die hire toe set. Dit voirseyde ghelt salmen betalen tote Harlem in die vierscare, een derdendel des eersten hofdinghe daghes na sente Laurens dachf naistcomende, dat ander derdendel over zes weken dair na, ende dat dorde derdendeel over zes weken dair na naistcomende. Ten middelsten daghe salmen oerveede kisen alse recht is, ende die doen ten lesten daghe; ende wie men kieset die oerveede te doene binnen onsen lande, die zullen onse bailiu g uyt daghen. Ende hier mede zegghen wi ene alinghe soene van Willems doet van Buten van allen zinen maghen ende hulpers op diene zide ende Bairtout Willems f. van Aspendelf, Dirc vanden Woude, Symon van Saenden ende Clais van Varincrike ende h allen horen maghen ende hulpers op dander zide. Ende wie den doeden nare is dan den levenden, die sal nemen ende niet gheven; ende die den levenden nare is dan den doeden, die sel gheven ende niet nemen; ende die even na is, die sal nemen ende gheven. Ende viel in desen zegghen enich stoit, dat houden wi toit onsen verclairsen. Ende soe wie dese soene brake, dat ware opi sijn lijf ende op sijn goet.

Ende omme dat wi willen dat dese zoene vaste ende ghestade ghehouden worde, soe hebben wi desen brief open beseghelt etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na Beloken Pijnster int jair XLV.

 

a
Gher. B.
b
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
de n onduidelijk, en verbeterd uit van Willem B.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
10 augustus.
g
hier [.]y, doorgestreept en geëxpungeerd B.
h
hier horen, doorgestreept B.
i
of B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: partijen betrokken bij de doodslag op Willem van Buiten