Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X001r_004_1 WO_G_X001v_004_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 1r-1v, nr. 4 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

In de marge een kruis. – In de marge, door een contemporaine hand: Iselsteyn.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 36.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond alle luden dat wi joncvrouwen Marien seren Arnouds wijf van Yselsteine onser liever nichten ghegheven hebben ende gheven in helpen thenen huwelike alsulc goed als Heynrix was van Heremalen, als hier na volghet: in den eersten tot Opburen uyt toudeland twie ende tzestich morghen lands, voerd half tgherechte van Opburen alst gheleghen es, voerd half tgherechte ende half den tiende van Hanewijc ende van Bilenvelt, voerd tgherechte ende den tiende over den Broydijc ende in Gheervaerscoep alst gheleghen es, voerd op Broydijcs velt twie ende dertich morghen lands, vord op Bilenvelt vier ende twintich morghen lands, vord opt Bredevelt zes ende dertich morghen lands ende al tgoet ghenoemd ende onghenoemd dat Heynrix van Heremale voers. was int gherichtee van Utrecht ende in Holland, wilc voers. land, tiende ende gherichte ende al tgoed voerscreven wi der voerseider joncfrouwen Marien onser liever nichten ende haren erfnamen comende van haren live ghegheven hebben van ons te houden te lene; ende hebbenf Arnoude van Yselsteine haren manne voers. van den voerseiden goede ontfanghen in onse trouwe ende in onse manscip van sijns wijfs weghen onser liever nichten voernoemd, voer haren Philipse van Zantoerst, heren Wouter van Herlem ende voer heren Janne van Duvenvoerde, onsen trouwen mannen ende ridders, in al der manieren dat wi onser nichten voernoemd dat voerseide goed ghegheven hebben.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende stade worde ghehouden van ons ende van onsen nacomelinghen, zo hebben wi dese lettere bezeghelt met onsen zeghele uythanghende. Ghegheven tote Sciedamme des zonnendaghes na sinte Jacobs daghe int jaer ons Heren M CCC ende tiene.

a
nl de in het opschrift boven het voorafgaande nr. WO 3 genoemde vrouwe Maria, echtgenote van heer Arnoud van IJsselstein.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Holl. B.
e
te lezen als ghestichte?
f
door een latere hand bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Maria, echtgenote van heer Arnoud van IJsselstein