Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X002v_015_1 WO_G_X003r_015_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 2v-3r, nr. 15 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Tconvent van sinte Katrinena tUtrechtb.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 97.

Vgl. de in het register volgende oorkonde nr. WO 16. Aldaar is sprake van 22 morgen land, in de onderstaande oorkonde van 32 morgen; een van beide zal een vergissing zijn.

Wi Jacob bi der ghenaden Gods biscop van Zuden, commendure, ende ghemene convent van sinte Katerinen huys tUtrech doen cond ende verstaen allen luden met kennessen der waerheyt dat wi onse land dat wi legghende hebben int kerspel van Woerden, alse twie ende dertich morghen dair die heren van sinte Pieters tUtrecht legghen op die oistzide ende c van der Vecht ende Enghebrecht op die westzide; voird zes morghen die hieten die Smale weer voir achte morghen dair onse lieve heren die grave van Hollandd vier morghen bi legghende hadde; vort vier morghen gheleghen in Cortwerde ghewisselt hebben tyeghen den voirs. eersamen prins onsen lieven heren den grave van Holland om land dat hi legghende hevet in Woerdere kerspel, dat hi ons weder dair voer ghegheven hevet, alse twie ende twintich morghen gheleghen in Cortwerder ende zes morghen dair bi; voirt twie morghen gheleghen bi der kerke aldair die coster op woent; voirt zes morghen gheleghen in Keerfland. Ende want wi desen wissel van desen voirseyden lande om ons oirbaer, want ons bet gheleghe es, ghedaen hebben eerrachtighenf luden onsen lieven vrienden heren Gherijd van Raporst, ridder, Enghebercht rentemeyster uten Haghe ende Jan van den Werven, baliu in den lande van Woerden die de waerde van beyden lande ghesien hebben ende ondervonden, alse bi Enghebrecht, Scout Haghen, Diederich die Langhe, Clays Vastraets soen, Jan Ludolfs sone, Clays Berten zoen, Hughe Achten zone, Jacop sijn broeder, Pieter Ghisebrechts zone, Hughe Hughemans sone, Loef Ballen sone, Diederich Elsche, Clays sijn broeder ende bi ander vele goeder lude in Werder kerspel, die dair over ende ane gheweset hebben, soe hebben wi ghegheven ende gheven met desen tyeghenwoerdighen brieve enen vrien eyghendoem van den voirsproken lande onsen voirseyden lieven here den grave van Holland.

Ende want wi willen dat dese voirsproken wissel vast ende ghestade blive van ons ende van onse nacomelinghe, so hebben wi desen open brief bezeghelt met onsen zeghel ende ons convents zeghel voirseyd. Ghegheven onsen voirseyden lieven here den grave van Holland ter eweliker oirkonde int jaer ons Heren als men scrijft M CCC een ende twintich in sinte Jans dach Baptiste die coemt te midde zomer.

¶ Ista littera est sub Enghelbaerto receptore Noirthollandie.

a
Kat’nen B.
b
tUtr. B.
c
hier zal de naam Jan zijn weggevallen; zie het volgende nr. WO 16.
d
Holl. B.
e
Woerd' B; mogelijk te lezen als Werder.
f
verbeterd uit eersame B.
Oorkonder: Jacob bisschop van Zuden, commandeur, en het gemene convent van Sint Catharina te Utrecht
Destinataris: graaf (Willem III)