Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X004r_023_1 WO_G_X004v_023_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 4r-4v, nr. 23 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Eodem.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 84.

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. WO 22 in dit register.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien of horen lesen maken wi cond Otte van Buren, Steven van der Weyde ende Jan van Salmonde dat dit die voerwaerde sien tuschen Steven voirs. ende joncfrouwe Lisebetten sinen wive, sheren Bonsaerds dochter. In den eersten zal onse here die grave van Heynnegouwena, van Hollandb, van Zeelandc ende here van Vrieslandd gheven joncfrouwen Lisebetten siere nichten voirscreven in rechten huwelike tachtich pond Tornoise sjaers, den groeten over zestien penninghe gherekent, jaerlix te nemen uyt ten renten van den lande van Woerden ter tijd toe dat die grave voirs. haer elwaer die tachtich pond Tornoisf in zekeren renten elwaer bewiset hevet in deser manieren: waer dat zake dat joncfrouwe Lisebette voirs. storve sonder wittelike boirte dat die voirseyde tachtich pond syaers onbeslet van scoude vrielike an den grave voirseyd of an sinen erfnamen graven van Hollandg comen souden ende dair tenden, zoude die grave voirs. jof sine erfnamen rechte delinghe hebben van allen erven dat si van deser voirmaels vercrighen zullen. Voirt zal Steven voirseyd joncfrouwen Lisebetten sinen wiven voirs. maken te haire lijftoch tachtich pond Tornoish sjaers, ende die binnen jaers hair bewisen an goeden zekeren goede also dat sijs zeker es in deser manieren: waer dat Steven storve sonder kindere, so soude joncfrouwe Lisebette die lijftochte te vollen behouden, ende waer dat hi storve ende kindere liete bi hair, so soudse maer sestich pond Tornoisi sjaers te hare lijftochte hebben also langhe als die kinder levede; ende storven die kinder eersi, so souden die twintich pond Tornoisj weder an hair comen tote hare lijftochtek. Ende na Stevens doet so soudse rechte delinghe hebben van allen erven dat si van deser tijd voirwaerds meer vercrighen zullen te samen also verre als si wille, ende dair bi zal si ghelden alsulke scout alsmen van der voirseyder erven witteliken sculdich es; ende en wilsi die scoud niet ghelden, zo en zal si an der erven niet delen, maer hare medeghave ende hare lijftochte alst voirscreven es zal si vriliken op boren sonder enich scout te gheldene.

Ende wi Otte, Jan ende Steven voirscreven gheloven met desen brieve onsen here den grave voirs. ghezamender hand dat Steven voirscreven met desen huwelike voirt varen zal ende binnen jaers naist toe comende joncfrouwen Lisebetten hoir lijftocht bewisen ende bezekeren alst voirscreven es; ende en dede hi des niet, wi souden den grave gheven vijf hondert pond Tornoisl. Ende hier of hevet ons Steven voirs. scadeloes lovet te quiten.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven toit Utrecht des manendaghes na sente Lucien dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
Zeel. B.
d
Vriesl. B.
e
Torn. B.
f
Torn. B.
g
Holl. B.
h
Torn. B.
i
Torn. B.
j
Torn. B.
k
harelijftochte B.
l
Torn. B.
Oorkonder: Otto van Buren, Steven van der Weide en Jan van Salmonde
Destinataris: graaf Willem III