Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X006v_036_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 6v, nr. 36 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Roerende Zweders kinderen voirscreven.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Zie ook de twee volgende oorkonden nrs. WO 37 en 38 in het register.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden. Want wi bi onsen luden van onsen Rade een segghen ende een ordinancie ghezeghet hebben omme te besceyden ende te bewisen tuschen Zueder van Montfoirde, onser nichten sinen wive, ende haren kinderen, alse onse opene brieve dair of houden, wair toe wi ghezet hadden hem te ondersceyden ende elkerlijc op sijn deel te bewisen van onsen weghen den bisscop van Zuden, heren Symon van Bentemb, heren Jacob van Lichtenberch, Zueder van Vyanen, Roever van Montfoirde den ouden ende Jacob Jans sone, dair hair somme of uyt den lande sien ende zomme niet toe comen en moghen, wair omme wi bevelenc met desen brieve heren Symon van Benthemd, heren Janne van Steynvoerde, onsen riddere, Roever van Montfoirde den ouden ende Enghebrechte onsen rentemeister van Northollandf dat si van onsen weghen ondersceyden die delinghe ende elkerlike op sijn deel bewisen na der maniere van onsen segghen dair of; ende bevelen hem oec mede dat si joncvrouwen Agniesen, des jonghes Roevers wijf van Montfoirde, hair lijftochte bewisen op dat goed van Blocland in allen manieren alse die brieve van haren huwelike houden, die wi mede bezeghelt hebben. Ende soe wat dese viere voirscreven hier toe doen sullen, dat houden wi vaste ende ghestade, ende alle stucken sonder arghenlist, ende behouden onser brieve van der ordinancie ende segghen dat wi van der sceydinghen tuschen hemluden bezeghelt hebben.

In orconde etc. Ghegheven op sinte Lucas dach int jair van XXIIIo.

a
Will. B.
b
Bentē B.
c
be velen B.
d
Benthē B.
e
Enghebr. B.
f
Northoll. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Simon van Benthem, ridder; heer Jan van Steenvoorde, ridder; Rover van Montfoort de oude; Engebrecht (van Voorschoten) rentmeester van Noordholland