Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X008r_054_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 8r, nr. 54 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Des graven cappelrye gelegen inden doem tUtrechta.

In de marge, door een latere hand (15e of 16e eeuw), het uitgeveegde getal XXXVII; eronder, in andere inkt, nog enkele uitgeveegde letters. – In de marge, door een 15e-eeuwse hand: II capelrien tot sinte Katrinenb tUtrecht.

Zie ook de voorafgaande en de volgende oorkonde (nrs. WO 53 en 55) in het register, alsmede nrs. BR 20, WO 74 en ZE 230.

Wi Willaem ..grave etc. maken cond allen luden. Want bi onser liever moeder tijd, dair God die ziele of hebben moet, ghezet ende gheordineert was in der ordinantie ende die zoene die ghemaict was van des bisscops Willaemsc doyt van Machelen, willenneer bisscop tUtrecht, dair God die ziele of hebben moet, dat wi voir ons ende voir onse ghemene land van Hollandd maken souden voir sine ziele twie capelrien eweliken staende, elc van vive ende twintich pond zuarter Tornoisene tsyaers, enen groten coninx Tornoisf voir sestien penninghe gherekent, wair of wi die ene capelrie ghemaict ende ghedoteerd hebben op zekeren renten in sinte Katrinen kerke tUtrecht, als onse open brief dair of hout, ende die ander capelrie bezet wi ende bewisen te verdiene in g Doeme tUtrecht bi enen goeden cappellaen diere daghelix misse op doen sal op den outare dair die bisscop Willaemh voirs. voir begraven leghet, ende hebben se ghedoteerd met vijf ende twintich pond Tornoisi tsyaers, te nemen jairlix van den reedsten ghelde dat vallen sal van onsen lande van Wourden dat men hiet dat Hofland, alse dair die ene helfte tote sinte Martijns misse die coemt in den winterj ende die ander helfte tote sinte Pieters misse ad cathedramk naest volghende, ende also voert van jare te jare ewelic ghedurende, sonder arghenlist; ende willen dat van deser tijd voirwaerts soe wat priester dat dese capelrie verdienen sal dat hi dese vive ende twintich pond Tornoisl tsyaers voirs. voir uyt neme van den eersten renten van den Hoflande voirs. vrilike ende sonder enich wedersegghen van ons of van onsen nacomelinghen, ende ghebieden den ghenen die onse goet ende onse renten van onsen lande verwaren die nu sien jof hier na wesen sullen dat si sonder enich wedersegghen ende vertrec den priester van der capelrien voirs. jairlix ontfanghen laten die vijf ende twintich pond Tornoism van den voirseyden lande van den eersten payment datter of vallen sal; ende wair dat zake dat wi hier namaels dese vijf ende twintich pond elwair in also zekeren renten ende steden verlegghen ende bewisen wilden, dat mocht wi doen ende vryen dair mede onse land voirs. Ende die ghifte van deser capelrien houden wi an ons selven ende an onse nacomelinghe.

Ende op dat dit vaste ende stade si ende ewelike blive, soe hebben wi dese brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo drie ende twintich des saterdaghes na der Elf dusent magheden dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
tUtr. B.
b
Kat’inen B.
c
Will. B.
d
Holl. B.
e
Tor. B.
f
Tor B.
g
hier ontbreekt wel het lidwoord den B.
h
Will. B.
i
Tor B.
j
11 november.
k
22 februari.
l
Tor. B.
m
Tor. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de bedienaar van de grafelijke kapel in de Dom te Utrecht