Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X008r_055_1 WO_G_X008v_055_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 8r-8v, nr. 55 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Des graven capelrye tot sinte Katrinena tUtrechtb.

In de marge een teken bestaande uit een horizontale en twee diagonale lijnen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 330-331.

Zie ook de voorafgaande twee oorkonden in het register.

Wi Willaem ..grave etc. maken cond allen luden. Want bi onser liever moeder tijd, dair God die ziele of hebben moet, ghezet ende gheordineert was van des bisscops Willaemsc doyt van Machelen, wilennere bisscop tUtrecht, dair God die ziele of hebben moet, dat wi voir ons ende voir onse ghemeene land van Hollandd maken souden voir sine ziele twie capelrien eweliken staende, elc van vijf ende twintich pond suarter Tornoisene tsyaers, enen groten conincx Tornoisf voir sestien peninghe gherekent, wair of wi die ene capelrie ghemaict ende ghedoteert hebben op sekeren renten in den Doem tUtrecht, alse onse opene brief dair of hout, ende die ander capelrie bewise wi ende besetten te verdienen in sinte Katrinen kercke tot Utrecht bi enen goeden broeder aldair van den goeshuse diere daghelix misse op doen sal op dat outare dat mids in die kerke staet, dair bisscop Willaem voirs. sestien jare begraven lach, ende hebbense ghedoteerd met vijf ende twintich pond Tornoisg tsyaers, te nemen jairlix van den reedsten ghelde dat vallen sal van onsen lande van Wourden, alse van den tiende van Reynerscope ende van thinse tOudewater, also dair die ene helfte of te betalen tot sinte Martijns misse in den winterh ende die ander helfte toet sinte Pieters misse ad cathedrami naest volghende, ende also voert van jare te jare ewelic ghedurende, sonder arghenlist; ende willen dat van deser tijd voirwairts soe wat priester dat dese capelrie verdienen sal dat hi dese vijf ende twintich pond Tornoisj tsyaers voir uyt neme van den eersten renten van den tiende ende tinse voirs. vrylike ende sonder enich wedersegghen van ons ofte van onsen nacomelinghen, ende ghebieden den ghenen die onse goed ende renten van onsen lande verwaren die nu sien of hier na wesen sullen dat si sonder enich wedersegghen ende vertrec den priester van den capelrien voirs. jairlix ontfanghen laten die vijf ende twintich pond Tornoisk van den voirscreven tiende ende tinse van den eersten paymente dat dair of vallen sal; ende wair dat zake dat wi hier namaels die vijf ende twintich pond Tornoisl tsyaers elwair in also zekeren renten ende steden verlegghen ende bewisen wilden, dat mocht wi doen ende vrien dair mede onse goed voirs. Ende die gifte van desen capelrien houde wi ane ons ende ane onse nacomelinghe.

Ende op dat dit vaste ende ghestade si ende ewelic blive, soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo ende drie ende twintich des saterdaghes na der Elf dusent magheden dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Kat’nen B.
b
tUtr. B.
c
Will. B.
d
Holl. B.
e
Tor. B.
f
Tor. B.
g
Tor. B.
h
11 november.
i
22 februari.
j
Tor. B.
k
Tor. B.
l
Tor. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de bedienaar van de grafelijke kapel in het Sint Catharinaconvent te Utrecht