Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X010r_071_1 WO_G_X010v_071_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 10r-10v, nr. 71 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Zweder van Montfoirde.

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. WO 70 in het register, alsmede nrs. UT 34, 46 en 58.

Ic Zueder van Montfoirde make cond allen luden. Want mijn lieve here, here Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc., mi weder gheholpen hevet in den besitte van minen huse te Montfoirde, in miere heerscippien, gherechte, tienden ende in allen goede dat dair toe behoirt, des mi Henricc die Roever mijn soene ende die ghene die met hem waren onghebruke ghedaen hadde, soe ghelove ic bi miere trouwen ende bi miere zekerhede alsulc segghen als mijn here die ..grave voirs. ghezeghet tuschen mi ende Henricd den Roever minen sone ende anders minen kinderen, Roelof den Roever minen broder, minen zusteren, den poirteren van Oudewater, minen landluden die onder mi wonen ende anders allen den ghenen die in Henrice Rovers mijns soens helpe waren, vaste ende ghestade te houden in allen manieren als mijns heren sgraven brief houd van den segghen voirscreven, dair dese brief doir ghesteken es. Voert belove ic bi miere trouwen ende bi miere zekerhede dat ict also verwaren sal alse langhe als ic leve dat minen heren den ..grave voirs. noch sinen nacomelinghen noch sinen lande en ghene scade noch scande ghescien en sal van minen huse of van miere heerscippe van Montfoirde, noch van minen luden die onder mi wonen, also verre als ict ghekeren mach, in goeden trouwen sonder archlist.

Ende want ic alle stucken in dien segghen ende in desen brief voirscreven wittelike ende trouwelike houden wille, soe hebbe ic desen brief open bezeghelt met minen zeghele; ende hebbe ghebeden omme der meerre zekerhede minen lieven maghen ende vrienden heren Henricf van Loenreslote, deken van sinte Jans tUtrechtg, heren Zueder van Vyanen ridder, Hubrecht den Scenc van Besichen, Henrich van Vyanen, Jacob Jans sone ende Janne van Lichtenberch, knapen, dat si dit op mi oirkonden ende desen brief met mi bezeghelen. Ende wi Henrici van Loenreslote, deken van sinte Jans tUtrecht, Zueder van Vyanen ridder, Hubrechtj den Scenc van Bezichen, Henrick van Vyanen, Jacob Jans sone ende Janne van Lichtenberch, knapen, omme die mere zekerhede ende omme bede Zueders van Montfoirde ons neven voirscreven orkonden dit op hem ende hebben desen brief met hem open bezeghelt met onsen zeghelen.

Ghegheven toit Utrecht des manendaghes voir meye dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

Ista littera est sub Engheberto.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Willaeml camerlinc et alios consiliarios.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Henr. B.
d
Henr. B.
e
Henr. B.
f
Henr. B.
g
tUtr. B.
h
Henr. B.
i
Henr. B.
j
Hubr. B.
k
Henr. B.
l
Will. B.
Oorkonder: Zweder van Montfoort
Destinataris: graaf Willem III