Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X010v_074_1 WO_G_X011r_074_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 10v-11r, nr. 74 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Roerende die II capelryen voir biscop Willems doit gesticht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 163.

Zie ook oorkonden nrs. WO 54 en 76 in dit register, alsmede nrs. ZE 230 en UT 97.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat wi van dien twien capelrien die bi onser liever vrouwen ende moeder tiden gheordineert waren te maken in der zoene van bisscops Willaemsb doyt van Machlen, die bisscop was van Utrecht, dair God die ziele of hebben moet, elke capelrie van vive ende twintich pond suarter Tornoisc tsyaers, den groten coninx Tornoisd over sestien penninghe gherekent, ende ghezet hadde te verdienen die ene in den Doem tUtrecht op dien outaer dair die voirs. bisscop Willaeme voir ghegraven leghet, bi enen goeden capellaen diere daghelix misse op dede, in manieren dat wi ende onse nacomelinghe graven van Hollandf altoes die ghifte van dier capelrien behouden souden. Ende want ons dat capittel van den Doem voirs. diere ghifte niet ghedogen en willen te behouden, soude men die capelrie dair verdienen, soe hebben wi bi concente ende bi wille heren Florens Bartout, here van Machelen, dese voirseyde capelrie ghezet ende zettense met desen brieve in sinte Katrineng goodshuys tUtrecht eweliken te verdienen met alsulken renten als wi dair toe ghezet hebben, dat sien vive ende twintich pond suarter Tornoish tsyaers, den groten over sestien penninghe gherekent, die wi bewijst hebben jairlix voren op te boeren van onsen lande te Wourden dat men tHof land i, die ene helfte tot sinte Martijns misse in den winterj ende die ander helfte toit sinte Pieters misse in den lentenk, ter tijd toe dat wi of onse nacomelinghe dese voirseyde renten ter capelrien voirscreven in anderen zekeren renten bewijst hebben in dusdanighen manieren dat wi ende onse nacomelinghe graven van Hollandl die ghifte van der voirseyder capelrien altoes ghebruken ende gheven sullen. Mar na heren Sanders doyt ons capellaens, dien wise nu ghegheven hebben, die een wairlic persoen es, sone sel wise niemant gheven dan enen broeder van sinte Jans oirde des heyleghen lands van Over mere, ende die sal die renten voirscreven vryliken ghebruken ende die voirseyde capelrie verdienen als voirscreven es; ende na des broders doyt so sel wise jof onse nacomelinghe graven van Hollandm enen anderen broder gheven van der selver oirde, ende also voert ewelike te gheven als si verscint van den ghenen dien wise ghegheven hebben. Ende alle stucken voirscreven sullen wesen ende bliven sonder archlist.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Marien Magdalenen dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemn et alios.

a
Will. B.
b
Will. B.
c
Tor. B.
d
Torn. B.
e
Will. B.
f
Holl. B.
g
Kat’nen B.
h
Tor. B.
i
hier ontbreekt wel een woord als hiet B.
j
11 november.
k
22 februari.
l
Holl. B.
m
Holl. B.
n
Zuden. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Sint Catharinaklooster te Utrecht