Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X002v_007_1 C ZE_K_X002v_007_1 ZE_K_X003r_007_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 2v, nr. 7 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een zeggen tvusschen dena vrouwen vander Vere ende der vrouwen van Wissekerkeb.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 2v-3r, nr. 7 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 180-181.

Dezelfde oorkonde staat later in de registers Zeeland nog twee maal afgeschreven, onder nrs. ZE 47 en 467. De tekst aldaar is vrijwel identiek aan de onderhavige kopie; het belangrijkste verschil is het woord bewisen, dat in beide andere belien luidt. Voorts heeft nr. 47 een dienstaantekening. In de annotatie van de onderstaande tekst verwijzen de siglen D en E naar die latere afschriften onder nr. ZE 47, de siglen F en G naar de kopieën onder nr. 467.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. De datering geeft evenwel een moeilijkheid: alle afschriften behalve C geven als jaartal zeventiene, en dat zal dan wel de tekst in de oorspronkelijke oorkonde zijn geweest, en mogelijk ook in het verloren register A. Volgens deze lezing moet de oorkonde worden gedateerd op 29 maart 1318. In afschrift B heeft evenwel een contemporaine hand het jaar gecorrigeerd tot zestiene, hetgeen leidt tot de datering 9 maart 1317; dit is een waarschijnlijker datum, gelet op de omringende oorkonden nrs. ZE 2-6 en 8-14, die alle in februari-maart 1317 zijn uitgevaardigd. (Overigens staat in B in het volgende nr. ZE 8 eveneens het jaar 1317, en ook daar is het verbeterd tot 1316.) Ook in het itinerarium van Willem III komt 1318 minder goed uit, hoewel dit niet onmogelijk is: in dat jaar was de graaf op 8 maart in Brussel, op 20 maart in Mons, en vervolgens op 15 april in Keulen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wic Willaemd grave van Henegouwene f etc. maken cond allen ludeng dat wi gheseyt hebben eenh segghen twisken onser liever suster der vrouwe van der Vere die heren Wolfaerdsi wijf was, daer God die ziele of hebbej, an die ene zide, ende heren Gherardek van Heemskerkel m van der vrouwen weghen van Wissenkerken an die ander zide, alse van dieno goede van heren Jans Mulaerdsp weghen daer wi eenq segghen of gheseyt r hadden van heren Wolfaerdes voernoemd ende van heren Gherardet van Hemskerkeu bi moede bede derv partien: dat wi segghen der vrouwe van der Verew onser suster te gheldene ende tebetaelne heren Gherardex van Hemskerkey voer alsulc goed alse daer wi een segghen of seiden twischen den partien voernoemdz CCC lb.a' Hollandscherb' penninghe, enen groten coninx Tornoysec' voer VIII d. gherekent, jofd' payment dat daer jeghens ghengghe ende gave es, ute ghenomen alle des kints goet dat heren Janse' Mulaerdsf' was, daer die vrouwe van Wissenkerkeg' een mombaer of esh'; te betalen dese CCC lb.i' voernoemdj', C lb. achte daghe na Paeschen endek' C lb. achte daghe na sinte Jans missel' ende C lb. achte daghe na sinte Baven daghem'n'. Ende voer dese CCC lb. voernoemd so bewiseno' wi ons te wesenp' een recht borghe, ende beloven te betalen jof doen teq' betaelne dese CCC lb. voernoemdr' tote desen daghen voerscreven; ende ware dat sake dat haer Gherards' van Hemskerket' niet u' betaeltv' en worde noch w' selve en betaelden tote desen voernoemdenx' daghen alse voerscreven es, wat scade jof waty' coste datz' heer Gherarda'' voernoemd daer omme dede dien belovenb'' wi hem opc'' d'' te rechtene'' met den hoeftghelde, hem dien scade ende dien cost te gheloven bi sinen simplen woerden sonder enich wedersegghen.

In orkonde desen brievef'' etc. Ghegheven teg'' Middelburchh'' des woensdaghesi'' voerj'' Midvastenk'' int jaer ons Heren M CCC ende zestienel''.

a
sic.
b
Wissek’ke B.
c
ontbr. BC.
d
Will. BFG.
e
Heneg. BDE; Heynn. C; van Henegouwen ontbr. FG .
f
hier van Holl. D; van Holland E.
g
etc. i.p.v. allen luden CG.
h
ende DEG; en F.
i
Wolfairds C; Wolfairts F; Wolfards G.
j
hebben moet DE.
k
Gher’de BCFG; Ghererde D.
l
Eemskerke FG.
m
hier an die ander zide doorgestreept B.
n
Wissekerke DE; van der vrouwen weghen van Wissenkerke ontbr. FG.
o
den E.
p
Mulairds CG; Mulards F.
q
en F.
r
hier hebben, doorgestreept F.
s
Wolfairde C; Wolfaerd DE (a gecorrigeerd E); Wolfairt FG.
t
Gher’de BCDEFG.
u
Heemskerke CDE; Eemskerke FG.
v
volgorde: der beyder DE.
w
V'e E.
x
Gher’de BCDFG; Gherarde E.
y
Heemskerke CD; Emēskerke E; Eemskerke FG.
z
voerseyd (voirseyd) DE.
a'
door andere hand boven de regel toegevoegd G.
b'
Holl. BCFG; Hollenscher D; Hollanscher E.
c'
Torn. BG; Tor. CF.
d'
joft DE; of et F; ofte G.
e'
Jan BF.
f'
Mulairds CFG.
g'
Wissekerke DE.
h'
volgorde: es of E.
i'
door andere hand boven de regel toegevoegd G.
j'
voers. voirseyd) DE.
k'
ontbr. DE.
l'
24 juni.
m'
1 oktober.
n'
volgorde na sinte Baven daghe achte daghe E.
o'
belien CDF, de letters ien op rasuur D, verbeterd uit beloven E; belyen G.
p'
sen boven het woord toegevoegd E.
q'
ontbr. FG.
r'
ontbr. D.
s'
Gher’d BCF; Gher'de DG.
t'
Heemskerke CD; Eemskerke FG.
u'
hier en C.
v'
betaildt, verbeterd uit betailde C; betail F.
w'
hier ontbreekt wel het woord wi.
x'
voirseyden G.
y'
gecorrigeerd E.
z'
die EFG.
a''
Gher’d BCFG; Gherd' E.
b''
gheloven FG.
c''
verbeterd uit of DF.
d''
hier quiten, doorgestreept F.
e''
verbeterd uit reken D.
f''
desen brieve ontbr. FG.
g''
tote DE; in FG.
h''
Middelbr. B; Midd. FG.
i''
des woensdaghes boven de regel toegevoegd F.
j''
vor, op rasuur G.
k''
gecorrigeerd E.
l''
door andere, contemporaine hand verbeterd uit zeventiene B; zeventiene DEF, gecorrigeerd F; XVII, door radering van een eerste X verbeterd uit XXVII G.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de vrouwe van Veere, weduwe van heer Wolfert (van Borsele), en heer Gerard van Heemskerk voor de vrouwe van Wissenkerke