Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X003v_010_1 ZE_G_X004r_010_2 C ZE_K_X004r_010_1 ZE_K_X004v_010_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 3v-4r, nr. 10 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Des graven zeggen van Hollant vande dode Jans heren Gillisa z. van Brigdamme.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 4r-4v, nr. 10 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 172-173, ad 1316 maart 28.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc ende van Hollandd etc. maken cond allen ludene dat dit onse segghen es alse van Jans doet heren Gillisf soens van Brighedammeg ende van allen smarten die sine vrienden ende sine helpers ontfinghen an die enen zide, ende van Philipse Boudens soens doet, sine vrienden ende sine helpers an die ander zide.

In den eersten omme dat wi metter wareyd verstaen hebben dat dese doetslaghe ende smarten an beiden ziden gheschiet sijn binnen vrede, so segghen wi die doede ende alle smarten an beide sidenh te gheldene vierscat, elken also alse hi gheleghen is; ende die doede salmen ghelden te drien tiden binnen den jare, alsmen soene pleghet te gheldene, ende die smarte an beiden siden te gheldene ten eersten daghe dat men die soene ghelden sal.

Vord want wi ter wareid wel vonden hebben dat Jan haer Gillis sone van Brighedamme met smalen gheselscepe ende in bloten clederen ten Zouteni lande quam ter feestenj daer hi ghebeden was, ende wi ter waereid niet vinden en connen wie den eersten tuist makede, maer dat Jan van Brighedamme voers. die smerte hadde daer hi doet af bleef eerk Philips Bouwinsl sone gheslegen ward, so segghen wi dat Jan Heynrixm Haveloesn sone ende sine broeders ende Jan Heynrixo sone, Bent Vrientsp sone ende hore helpers besetten sullen q ende gheven vijf ender twintich pond zuarter Tornoisens sjaers, den groten Tornoist voer sestien penninghe zekere rente, ene capelrie te stichtene voer die ziele Jans heren Gillis sone van Brighedamme; ende dese renten sullen si zeker besetten oppe vri erve binnen Walgherneu also alst den abbet van Middelburchv sel dinken dat dese renten wel ende zeker beset is, jof derdalf hondert pond zuarter Tornoisenw payments voers. dienx si den abbet van Middelburchy gheven sullen binnen jaers naest comende ter cappelrien behoef, ende dat binnen jaers voer tlaeste ghelt. Ende dese capelrie salmen stichten binnen der kerke van Coudekerke, ende daer salmense verdienen. Ende die ghifte van dier capelrie sal gheven Jans moeder heren Gillis sone van Brigdamme also langhe als si levet, ende na hare doet so sal die ghifte gheven die outste erfname ende die naeste die manhoeft es van Jans vader weghen heren Gillis sone van Brighedamme. Ende alle smerten die ghesciet sijn an beiden siden salmen bringhen beleet voer onsen lieven neve den here van Voernez ende voer hem starken te sulken daghe alse hi hem setten sal, tote alse vele alse zijt betoghet hebben met horen brieve ende niet daer boven.

Vord van den neghen pond Tornoisa' die Heynric Haveloes soens kindere eischende zijn Raeseb' van Brighedamme alse van ghecoften ambochte: eist dat Heynric Haveloesc' soens kindere jaerlix die scout ghetoghet hebben, so sullen sise starken met horen eede eenre hant; maer hebben sise jaerlix niet ghetoghet, so salre Raesd' voren staen eenre hant.

Vord so segghen wi Jacob Cortkins sone versoent med den anderen; ende daer hem Heynric Haveloese' soen kindere van hem beclaghen, so segghen wi dat si hem an spreken ter vierschaerne van sulker boete alse hi jeghens hem verboerd heeft, ende nemen daer af alsulc recht alse men hem wisen sal.

Vord segghen wi dat Symoenf' Boudijns sone weder gheven sal Claisg' Hughen Coppenh' soens sone also vele ghelts alse hem Symoeni' Boudinsj' sone of wan, alse van der tiende van der costerie van Brighedamme die hem Hanne Baervoetsk' sone vercofte; ende die misdaet die Jan sherenl' Gillis sone van Brigdamme dede Clays Hughenm' Poppen soens sone in Middelburchn' omme tghelt van der tiende voers., dat salmen hem ghelden bi den rechte van onser port van Middelburcho'.

Vord van den zuaerde ende van den bokelare daer here Heynricp' Aveloesq' soens kindere of beclaghen dat hem Wolfaerdr' Boudewijnss' sone ghenomen soude hebben, segghen wi dat Wolfaerdt' voers. daer voer staen sal metter custinghe; ende wat hiu' buten sine custinghe steket, dat sal hi vierscat ghelden.

Vort van den twie dat hore vrienden an beiden ziden onderlinghe hadden, daer si up kersludenv' bleven waren, dat segghen wi bi den kersluden te slitene jof bi enen over man die wi jof onse neve die here van Vornew' daer over setten sullen, mochten die kersluden niet over een draghen.

Vord omme dat dese doetslaghe voers. an beyden ziden ghesciet sijn binnen vrede, daer si ane verboert hebben lijf ende goed, ende si hier of up ons bleven sijn an beiden ziden ende in onse ghenade, so willen wi hem sulke ghenade doen alse hier na ghescreven staet. Dat is te wetenex' dat Jan Heynrixy' Haveloesz' sone ende sine broeders, Jan Heynrix sone, Bentsa'' Vrientsb'' sone ende hore helpers omme hore broke ende misdaet voers. ons gheven sullen vier hondert pond Tornoisc'', den groten voer sestien penninghe; ende Rased'' heren Gillis sone ende Jan Boudewijnse'' sone van Brigdamme ende hore helpers omme hore broke ende misdaet zullen ons gheven vier hondert pond payments voers. Ende alle dit ghelt voers. sullen si ons an beiden ziden betalen tote sinte Martijnsf'' daghe in den winterg'' die naest comt.

Vord is onse segghen dat Raseh'' van Brigdamme ende Jan Boudewijnsi'' sone van Brigdamme ende hore helpers ghelden sullen die smarte die Musschetj'' Clais sone hadde te Berghen an den Soemk'', vijf ende viertich pond Tornoisl'' des payments voernoemd, want hi omme wederwrake van Jans doet van Brigdamme ghewont was; ende dit ghelt salmen ten daghen van der soene voers. ghelden.

Ende hier bi som'' segghen wi tusschen allen denn'' partien voers. eene goede alinghe soene; ende so wie die dit soendinc brake, die hadde jeghens ons verboerd lijf ende goed, sonder verdrach.

In orkonden dat dit onse segghen is ende wijt aldus van pointe te pointe gheseghet hebben alst hier voren staet ghescreven, hebben wi onse segheno'' bezeghelt met onsen zeghele. Ghedaen ende gheseghet bi ons ende bi onsen ghemene Rade in Middelburchp'' des sonnendaghes voer Palemensonnendaghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Gill. B.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Holl. B; van Henegouwen ende van Holland ontbr. C.
e
etc. i.p.v. allen luden C.
f
Gill. (hierna steeds zo afgekort) C.
g
Brigdamme (hierna steeds zo geschreven) C.
h
beisen en siden gescheiden door een verticaal streepje B.
i
u verbeterd uit iets anders B.
j
terfeesten B.
k
heer B; de laatste letter onzeker (r verbeterd uit n?) C.
l
Bodens C.
m
Heynr. C.
n
H door andere hand toegevoegd BC.
o
Heynr. C.
p
Vriends C.
q
hier het herhaalde besetten sullen doorgestreept C.
r
vijfende B.
s
Torn. B; Tor. C.
t
Torn. B; Toirn. C.
u
Walghe’n C.
v
Middelbr. B; Middelb. C.
w
Torn. BC.
x
die C.
y
Middelbr. B; Middelb. C.
z
Voirne C.
a'
Torn. BC.
b'
Raisse C.
c'
H door andere hand tussengeschreven (en meteen deels uitgeveegd?) B.
d'
Raisse C.
e'
de H tussengeschreven B.
f'
Symon C.
g'
Clays C.
h'
n onzeker B.
i'
Symon C.
j'
Boudijns C.
k'
Barvoets C.
l'
heren C.
m'
de u vanwege een vlek onzeker B.
n'
Middelbr. B; Middelb. C.
o'
Middebr. B; Middelb. C.
p'
Heynr. C.
q'
Haveloes C.
r'
Wolfaird C.
s'
Boudijns C.
t'
Wolfaird C.
u'
aansluitend twee letters geradeerd B.
v'
keersluden C.
w'
Voirne C.
x'
de letters ete gecorrigeerd en gevlekt B.
y'
Heynr. C.
z'
H door andere hand tussengeschreven B.
a''
of eerder Beuts B.
b''
Vriends C.
c''
Torn. BC.
d''
Raesse C.
e''
Boudijns C.
f''
M’tijns B; M’tins C.
g''
11 november.
h''
Raisse C.
i''
Boudijns C.
j''
Muschet C.
k''
Zoem C.
l''
Torn. BC.
m''
bovengeschreven B.
n''
bovengeschreven B.
o''
segghen C.
p''
Middelbr. B; Middelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: partijen betrokken bij de dood van Jan heer Gillisz. van Brigdamme enerzijds en Filips Boudewijnsz. anderzijds