Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X005r_017_1 C ZE_K_X005v_017_1 ZE_K_X006r_017_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 5r, nr. 17 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wolffairt van Borssele.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 5v-6r, nr. 17 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 173.

Er is geen reden om aan te nemen dat deze oorkonde, die staat temidden van stukken uit 1317, niet in genoemd jaar 1316 zou zijn uitgevaardigd; het feit dat Willem III op diezelfde 30ste mei 1316 zelf een oorkonde uitvaardigt voor een Zeeuwse destinataris, en toen dus vermoedelijk in Zeeland verbleef, kan deze datering alleen maar bevestigen (Muller, Reg. Hann., p. 65, een oorkonde voor de Duitse Orde te Zandvoort, Walcheren). Bovendien was Wolfert van Borsele vóór 9 maart 1317 overleden; zie nr. ZE 7. In het verloren primaire register A was de onderhavige tekst blijkbaar secundair ingevoegd.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Ic Wolfaerda van Bersele, here van Zandenburch, maken cont allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen dat ic over een ghedraghen ben jeghens minen brodereb mijn here Florence, riddere, Vranken ende Clayse van Berselen, omme enen twi die wi hadden van minen brieven van minen leen godec dat mijn here mijne vader, daer God die ziele of hebben moete, op mi alse op sinend ousten sone ghemaket hadde, ende dat bi den rade ende bi den willee ons liefs heren des sgravenf van Henegouweng, van Hollandh, van Zelandi ende here van Vriesland: also dat ic bi den rade mijns liefs heren des graven voers. elker mallic van hem drien ghegheven hebbe twintich pond sjaers Tornoisj, enen ouden groten coninx Tornoisk voer XVI d. of payment dat also goed es, te heffene alle jare van dies maels dat dese dinghe voer mijn here den grave over een ghedraghen waren, ende dat uppe zeker goed, hem ende haren erfnamen te blivene. Vort want mierl vrouwen van Vornem duarien ghemaket es een deels op dit leen goed ende men haer die duarieo ute winnen moet, so gheve ic elker mallic van minen drien broderen voers. hondertich pond zuarter Tornoisenp sjaers in den paymente voerscreven, hem ende haren erfnamen te blivene, wanneer dat dit voerseghede leen goet ghevriet worde van der vrouwen duarie van Vorneq vors.; ende dese goedinghe ghelove ic hem te ghevene oppe zeker goet. Ender ware dat zake dat wi onse niewe land dat leghet benorden der Veres diken dede eer dat die vrouwe van Vornet storve, wanneer dat het ane ons cameu voren hore doet, so souden wi onsen broderen voers. over mids des niewes lands gheven elker mallic van hem drien van den hondertich pont sjaers voerscreven vijftich pond zuarte sjaers in den paymente voerscreven op zeker goedv, also langhe alse die vrouwe van Vornew levet; ende wanneer dat haers ghebrake, so soude mijn her Florens, Vrankenx ende Claisy, onse brodere, hebben elker mallic C lb. ende XX lb. zuarter Tornoisenz sjaers, payments voers., sonder meer toe te doene, in der manieren alst voerscreven es. Hier bi so laten si mi ghebruken mine hantvesten ende alle dat goed dat mine hantvesten houden, in der manieren alse in die hantvesten ghescreven staet, sonder alre hande argelist.

Ende want wi willen dat alle dese stucken voerscreven onsen broderen voers. vast blive ende ghestade, so hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele; ende hebben ghebeden onsen lieven ende gherechten here den grave van Henegouwena', van Hollandb' etc., bi weesc' rade alle dese stucken voerscreven ghedaen zijn, dat hi desen brief bezeghelen wille.

Ende wi Willaemd' grave van Henegouwene', van Hollandf' etc., want wi over dese vorwaerde ende over dese stucken voers. gheweest hebben, so hebbe wi omme der bede wille ons liefs zuagers voers. desen brief met hem met onsen zeghele utehanghende bezeghelt.

Ghegheven ende ghedaen in Middelburchg' int jaer ons Heren M CCC ende zestiene, des ander daghes voer uytgaende meye.

a
Wolfaird C.
b
minen broedere, bovengeschreven C.
c
leengoede C.
d
vóór de s twee stokken geëxpungeerd en doorgestreept B.
e
ende bi den wille geschreven na het volgende ons lieves heren, met een verwijsteken naar de juiste plaats C.
f
graven C.
g
Heneg. B; Heyneg. C.
h
Holl. BC.
i
Zeel. C.
j
Torn. BC.
k
Torn. BC.
l
meer B.
m
Voirne C.
n
u uit iets anders B.
o
u uit iets anders B.
p
Torn. BC.
q
Voirne C.
r
en BC.
s
er gecorrigeerd B; V’e C.
t
Voirne C.
u
quame C.
v
go op rasuur B.
w
Voirne C.
x
Vrancke C.
y
Clays C.
z
Torn. BC.
a'
Heneg. B; Heynn. C.
b'
Holl. BC.
c'
wies C.
d'
Will’m B; Will. C.
e'
Heneg. B; Heyneg. C.
f'
Holl. B; van Holland ontbr. C.
g'
Middelbr. B.
Oorkonder: Wolfert van Borssele, heer van Zandenburg
Destinataris: heer Floris, ridder, Frank en Nicolaas van Borssele, broers van Wolfert van Borssele