Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X006r_022_1 C ZE_K_X006v_022_1 ZE_K_X007r_022_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 6r, nr. 22 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Seggen tuysschen heren Jans erffnamen van Schengen ende Gillis Willaemsa z. vander Maelstede.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 6v-7r, nr. 22 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 71, ad 1316/17 maart 19 (‘Zaterdagh nae Midvasten’).

Op dezelfde dag deden graaf en Raad nog uitspraak in twee andere zaken; zie Van Mieris, ChHZ II, p. 171-173.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc.d maken cont allen ludene dat dit onse segghen es twischen ons ghetrous ridders heren Jans eerfnamen van Scenghen ende Gillisf Willaemsg sone van der Maelstedeh ende joncfrouwen Marien heren Jans dochter voers., sinen wive, alse van allen twiste ende alle voerwaerden die si mallic jeghens anderen hadden alse van Gillise ende joncfrouwen Marien huwelijci voers. In den eersten so segghen wi dat al dat Gillis voers. eeschende is of hevet gheweset eeschende tote den daghe van huden heren Jans erfnamen jof joncfrouwen Marien voers. van allen dinghen, eist in afterstalle van renten jof van ghelde of in coste of omme pladieringhe die die voerseide Gillis daer toe of daer omme ghedaen hevet, quite zullen wesenj ende nemmermeer dat voert brenghen en zal; ende sal hem verlaten ende vertien allenk der brieven die hi hevet bejaghet jeghens heren Jans erfnamen jof joncfrouwen Marien sinen wive voers., ende die op gheven of daer toe wedersegghen purelike sonder arghelist. Vord so segghen wi dat heren Jans eerfnamen voers. bewisen zullen Gillise voers. in zekeren goede met joncfrouwen Marien sinen wive voers. vijftich pond jaersl Tornoism, enen groten Tornoisn voer XVI penninghen; ende willen si dese renten van Gillise jof van joncfrouwen Marien sinen wive, daer die renten van die L lb. voers. hore ghegheven es te haren huwelike, van hem lossen, zo moghento sijt lossen met X lb. gheretsp ghelts, een pond payments voers.: dat ware van den vijftich lb. voers. te betalen vijf hondert pond payments voers. Vord so segghenq wi dat Gillisr voers. joncfrouwen Marien sinen wive voers. zal ere draghen ende ere doen in al diere manieren dat elc goet ende ghetrouwe man sinen ghetrouwen wive sculdich es te doene ende die heilighe Kerke wiset, ende si hem oec dies ghelike; ende ware dat zake dat Gillijss voers. niet en dede jeghens joncfrouwen Marien sinen wive alst voerghesproken es, ende joncfrouwe Marie voers. Gillise horen man alse si sculdich es te doene ende voerghesproken es, ende si mallic anders bedde scouwent ende dede hem kenliken noet jof des anders bedde verboerde met sinen werke dat men kenlic u proeven mochte met waerheden, so soude die ghene die dit verbrake jof jeghens dede verboren van sijns selves dele van sinen goede XC lb. payments voers.: ons VC lb. ende dien ghenen VC lb. daer ment up breken soude.

In orconde etc. Ghegheven ende gheseit bi v onsen Rade in Middelburchw des sonnendaghes na Midvasten int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will’ms B.
b
Will’m B; Will. C.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
ontbr. B.
e
etc. i.p.v. allen luden C.
f
Gill. C.
g
Will’s C.
h
Mailsteden C.
i
huwe | lijc B.
j
volgorde wesen sullen C.
k
alle C.
l
sjairs C.
m
Torn. BC.
n
Torn. BC.
o
moghen C.
p
ghereets C.
q
seg | ghen B.
r
Gill. C.
s
Gillis C.
t
scuweden C.
u
hier en in de volgende twee regels een spatie vanwege een gerepareerde scheur in het perkament B.
v
mogelijk ontbreken hier de woorden ons ende bi BC.
w
Middelbr. B; Middelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de erfgenamen van heer Jan van Schengen, ridder, Gillis Willemsz. van de Maalstede en jonkvrouw Marie, dochter van heer Jan van Schengen en echtgenote van Gillis