Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X017r_029_1 ZE_G_X017v_029_2 C ZE_K_X016r_029_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 17r-17v, nr. 28 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 16r, nr. 28 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

De stede van Domborch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 93, ad 1310 maart 10.

Cf. de keur voor Domburg uit 1223, het in het register voorafgaande nr. ZE 28.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willema grave van Heneghowenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vrieslande maken cond allen luden. Want wi altoes onsen vorders graven van Holland recht ende custume die si uyt ghegheven hebben vast ende ghestade houden willen ende die altoes te verbeterne; hier bi eist dat wi omme jonste die wi an onse lieve porters van Dumburchf hebben hare chore vast willen hebben ghehouden in allen pointe also als hare handvesten houden die si van onsen vorders hebben, uyt ghenomen some pointen die wi daer of uut nemen ende in desen brief verclaersen willen ende verbetren.

Int eerste, van den pointe van den vrede te brekene: so willen wi dat so wie so enen vrede selve metter hand ghevet ende selve dieng vrede breket, dat hi jeghen ons verbord lijf ende goed also verre als hi met scepenen verwonnen word. Ende ware dat zake dat enich van sinen neven den vrede brake sonder wonde, die sal verboren jeghens ons die hand ende jeghens die porte II lb. Turnoish; ende gave hi iemene enighe wonde binnen vrede, so soude hi verboren sijn lijf ende sijn goet. Ende alse wi of onsei nacomelinghe ene molen hebben te Domburch, sone sal gheen portre tote iemens mole malen dan ter onser, up die boete van XX s. ende dat mele verloren alse groet als sijs malen; ende daer bi willen wi dat onse rentmeester hem een mouder vat sette uptie mole als scepenen van Dumburchj redelic dinct na dien dat men elwaer nemet. Ende waer een portre van Dumburchk es in onsen lande daer men eens vreden of begheerd, die es den vrede sculdich te ghevene ende te houdene ghelijc enen andren man die gheen portre in Dumburchl en es; ende elc man van buten mach sinen maech van binnen die portre es bevreden. Ende ware dat sake dat hem enich portre van Dumburchm verwillecorde ten enen andren rechte, so salmen hem met dien rechte vervolghen daer hi hem voren verbonden hevet jof verwillecord.

Ende omme dat wi willen dat dese pointe vast ende ghestade houden, so hebben wi desen brief dore hare handveste ghesteken bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in Middelburcho des dinxendaghes nap Grote vastenavende int jaer ons Heren Mo CCCo ende tiene.

a
Willaem C.
b
Heynn. C.
c
Holl. BC.
d
Zeel. BC.
e
etc. i.p.v. ende here van Vriesland C.
f
Domburch C.
g
i uit e C.
h
Turn. BC.
i
na de e een letter geradeerd B.
j
Domb. C.
k
Domburch C.
l
Domb. C.
m
Domb. C.
n
toit C.
o
Middelb. C.
p
op rasuur C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: burgers van Domburg