Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X025v_037_1 C ZE_K_X027v_037_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 25v, nr. 38 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuyden.

In de marge: Van den bisscop van Zuden.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 27v, nr. 38b (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: ¶ Van den bisscop van Zuden.

De moderne hand die de nummering aanbracht heeft in eerste instantie deze oorkonde geen nummer gegeven, waarschijnlijk omdat hij deze niet als zelfstandige tekst herkende vanwege het ontbreken van een spatie tussen deze oorkonde en de voorafgaande (zie de kopnoot bij nr. ZE 36, die voorafgaande oorkonde in het register).

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 136.

Deze oorkonde is tevens geregistreerd in de registers Noordholland; zie nr. NH 72.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B; de variante lezingen uit nr. NH 72 zijn geannoteerd onder de siglen B' en C', voor resp. het grote en het kleine register Noordholland (AGH 242 resp. 243).

Wi Jacob, bi der ghenaden Goeds bisscop van Zuden, maken cond allen luden dat ons een hoghea ende een moghende prinche, onse lieve here mijn here Willaem, grave van Henegouwenb, van Hollandc etc., sulke gratie ghedaen hevet dat hi ons hevet ghegheven van hem in rechten liene te houden tote minen live, ended niet langher, twintich ghemeten lands, van allen scote ende bede vrie, sonder dijc ghelt ende wateringhe ghelt, daer onse husinghe op staetf, in Kercwerveg ende daer naest ommetrent legghende. Item hevet hi ons ghegheven tote minen liveh in rechten liene van hem te houden tien lb. suarter Tornoysei sjaers in die jaer bede, of te rekene ons of onsen ghewaerden bode bi sinen rentemeyster van Zelandj, soe wi hi es, van ons selfs land dat wi hebben legghen in Zelandk. Ende hier of voers. sien wi l sijn man wordenm, ende heeftn ons ontfaen te sire manscip.

In orkonde desen brieve etc. Ghedaen in Middelburcho des dinxendaghes voerp sinte Michchielsq dach int jaer ons Heren M CCC ende dertiende. 

a
vόόr het woord een uitgeveegde g B.
b
Heneg. BB'C'.
c
Holl. BB'C'.
d
de eerste letter uit j B.
e
door andere hand geschreven boven v' C'.
f
staen B'C'.
g
Kercworve C.
h
in dit woord gecorrigeerd B.
i
Tor. BB'; Torn. C'.
j
Zeeland B'.
k
Zeeland B'.
l
hier sijn wi herhaald B.
m
Zeeland B'C'.
n
hevet, met correctie in de derde letter C.
o
Middelborch B'.
p
verbeterd uit nae B'.
q
de tweede c gecorrigeerd; door andere hand geschreven boven het half doorgestreepte Niclays B; Michiels B'C; Michaels C'.
Oorkonder: Jacob bisschop van Zuden
Destinataris: graaf Willem III