Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X025v_038_1 C ZE_K_X027v_038_1 ZE_K_X028r_038_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 25v, nr. 39 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Raesse van Liederkerke.

In de marge: Van Rasen van Liedekerke. 

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 27v-28r, nr. 39 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: ¶ Van Rasen van Liedekerk.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 128.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Rase here van Liedekerke ende van Breda, ridder, maken cond allen luden. Want wi wel bekennen dat al dat goed ende heerscippie tusken Hontea ende Hinkelen dat wi in liene heldenb van enen hoghen prinche, onsen lieven here de grave Willaemc van Henegouwend, van Hollande etc., anf hem of an sinen nacomelinghen van ons jof van onsen nacomelinghen toe comen soude ende besterven met allen rechte, waerd dat onser ghebrake sonder wittachtighen sone, so hebben wi bi onsen vrien wille, wel versien vang sinne, ende bi rade van onsen vrienden ende ons Raeds, vercoft ende op ghedraghen onsen lieven here den grave voers. dese voerseyde heerscippieh endei leen tusken Hontej ende Hinkelenk ende alt goed ende trecht dat wi daer hadden jof sculdich sien te hebbene, hoe so dat gheleghen jofl ghehieten es, van gheestelikem hand jof van waerliker hand roerende, eest tiende jof eyghen erve binnen dijcs jof manscipen ende bestorven goed ende ambochte, ende buten dijcs den Agghere ende anders al uuyt dijc, ane werp, zeedrift, tollen jof gheleeden op die Honteo of op die Scelte, jof wisserienp alse verre alse ons met den goede tuske Honteq ende Hinkele toe behoren mochte jof behoren soude, mitten rechte binnen dijcs jof buten, waerd eyghen jof lene, omme twaelf hondert lb.r Tornoyse, den groten Tornoyss voer zestient penninghe gherekent, daer ons haer Pieteru van Leyden, sijn rentemeyster van Zeland, ghenoech of ghedaen hevet, ende wi ons van hem wel ghepayt houden; ende weder roepen met desen brieve ende scelden quite alle machte van hantfesten ende van privileghen ende al recht of costhumen van allen lande dat ons of onsen nacomelinghen te baten comen mochte tyeghens onsen lieven here den grave voernoemd ende sinen nacomelinghen, alse van den cope van desen goede voers., ende hebben hem beloeft ende beloven in goeden trouwen alle handvesten ende privilegen die wi daer of hebben jof crighen jof vindenv moghen hem of sinen ghewaerden bode in Zeelandw te leveren of te sendene, die hem te deren of te bate comen mochte an dit goed voers.

Ende omme die mere versekerhede ende vastenesse van allen desen dinghen voers. bidden wi onsen x lieven broders haer Philipsy here van Wullen houtez ende Zegher here van Bonlarea', ridders, dat si alle dese stucken also alse si hier te voren ghescreven sien willen consenteren ende verwilcoren, ende desen letteren bezeghelen met ons.

Ende wi Philipsb' van Liedekerke, here van Wulvenhoute, ende Zegher here van Boenlarec', broeders, omme die mere versekehede ende vastenesse van allen dien zaken voerscreven, dat si vaste ende seker bliven ghehouden, hebben wi met onsen lieven here ende broeder den here van Liedekerke ende Breda desen open brief bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twaelfve op sinte Martijns daghe in den winter.

a
Houte B.
b
hebben C.
c
Will'm B.
d
Heneg. B; Henegouen C.
e
Holl. B; Hollant C.
f
voor de a een gecorrigeerde letter (een tussengeschreven en daarna half geradeerde v?) B.
g
boven de regel toegevoegd C.
h
heer | scippie B; heerscippe C.
i
bovengeschreven B.
j
Houtē, de afkortingsstreep mogelijk half geradeerd B.
k
Kinkele C.
l
op rasuur C.
m
gheest'like B; gheesteliker C.
n
de tweede e uit iets anders B.
o
Houte B.
p
vischerien C.
q
Houte B.
r
bovengeschreven B.
s
Tor. BC.
t
sestien, de eerste letter verbeterd uit v C.
u
Peiter C.
v
de v verbeterd uit iets anders B; finden C.
w
Zeland C.
x
hier ca. drie letters geradeerd C.
y
Phillips C.
z
Wulvenhoute met de v bovengeschreven C.
a'
verbeterd uit iets anders B; Boenlare C.
b'
Phillips C.
c'
verbeterd uit iets anders B.
Oorkonder: Raas heer van Liedekerke en Breda, ridder
Destinataris: graaf Willem III