Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X026v_046_1 ZE_G_X027r_046_2 C ZE_K_X029r_046_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 26v-27r, nr. 47 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Here Clais Kevinck ridder.

In de marge: Van heren Clayse Kervingha ridder.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 29r, nr. 46 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: ¶ Van heren Clayse Kervingh ridder.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 84.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die dese letteren zullenb sien of horen lesen. Ic Clays Kervingh van Reymers walec, riddere, make cond dat ic hebbe ghegheven ende ghemaect veren Margrietend, houderse van deser letter, eer si mijn ghetrouwe wijf warde, alse te hore duarien behoef eest, dat zi f langher leeft dan ic: in den eersten ing Totelsende twintich ghemete tienden die ic daer hebbe, in Lodichh elf ghemete diendeni, in Scoudeej ende ter Marek twaelf ghemete tiende, ende int Oudeland ende int Middelland van Reymerswallel vijftien ghemete tienden; ende alle dese voerghenoemde tienden, ghelike dat hier voerscreven es, die beghere ic ende wille dat ver Maergrietem voerghenomden die hebben zal ende ghebruken te horen live alseo tote hare duarien behoef gheliken dat voerscreven es, boven alle delinghe van goede die hoir van mi besterven mach.

Ende omme dat ic wil dat dese dinghe bliven sullen vaste ende ghestade sonder enigherhande arghenliste ende wedersegghen van yemannep van minen nacomelinghen, so hebbe ic ghebeden enen hoghen prinche ende enen moghende, minen lieven here minen hereq den grave van Henegouwenr, van Hollands etc., ende enen edelen manne minen here van Voirne, burchgrave van Zeland, dat si dit bezeghelt hebben uyt hanghende, ende ic met hem.

Ende wi Willaem grave van Henegouwent, van Hollandu etc., ende wi Ghereydv van Voirne burchgrave van Zeland, omme die bedew van heren Claysex Kervinghey van Reymerswallez, riddere, ende omme kennessea' der waerheyd van desen dinghen, so hebben wi dit bezeghelt uythanghende.

Ghegheven des manendaghes voir sinte Thomaesb' dach int jaer ons Heren alsmen scrivetc' M CCC ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum comitem.

a
Kervingh' B.
b
het begin van het woord op rasuur C.
c
Reymerswale C.
d
Marg'eten C.
e
waere, de laatste letter gecorrigeerd (uit t?) C.
f
hier dat si herhaald C.
g
na de n een t uitgekrabd, en ook de eerste twee letters van het volgende woord op rasuur C.
h
Loedich C.
i
tiende C.
j
de laatste letter op rasuur B; Scouden, verbeterd uit Scoudeee (?) C.
k
de laatste letter gecorrigeerd C.
l
Reymers en walle met een horizontaal streepje met elkaar verbonden B; Reymerswale C.
m
Maerg'te B; Margriete C.
n
voerghemoemde C.
o
also C.
p
de eerste e deels verdwenen in een vouw B.
q
minen here ontbr. C.
r
Heneg. B; Henegouen C.
s
Holl. C.
t
Heneg. BC.
u
Holl. BC.
v
Gher'd C.
w
de laatste letter gecorrigeerd B.
x
Claise C.
y
K verbeterd uit iets anders, mogelijk uit h C.
z
aaneengeschreven, ondanks de ronde eind-s van Reymers B; Reymerswale C.
a'
de eerste e verdwenen in een vouw B; de k verbeterd uit iets anders (uit li of hi?) C.
b'
Thomas C.
c'
screef C.
Oorkonder: Nicolaas Kervink van Reimerswaal, ridder
Destinataris: vrouw Margareta, aanstaande echtgenote van Nicolaas Kervinck van Reimerswaal