Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X031v_079_1 ZE_G_X032r_079_2 C ZE_K_X035r_079_1 ZE_K_X037v_079_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 31v-32r, nr. 80 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Her Gillis van Cruningea up die een side ende Benoite du Pont ende Thonis Lombairt.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 35r, nr. 79, en f. 37v, nr. 82l (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 94.

Cf. hierboven nr. ZE 76, waar een samenvatting van deze oorkonde is opgetekend.

De onderstaande tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

 

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen luden dat voer ons quamen hair Gillijs van Cruninghe ridder op die ene zide ende Benoitend doue Pont ende Thonijs, Lomberde van onser poirte van Zerixeef, op die ander zide, ende verwilkoirden an beyden ziden voir ons ende voir onsen mannen onse segghen te houden van alsulker scout alse die Lombaerde voirnoemd heren Gillijsg voers. eyskende waren alse van twie brieve die hier na ghescreven staenh, die si op hem hebben; ende wi die zaken wel ondervonden ende die brieve die die Lombaerde voers. hebben op heren Gillijs voernoemd wel ghesien i, soe segghen wi onse segghen in die maniere dat hier na ghescreven staet. Dats te wetene dat hair Gillijs van Cruninghej voirnoemt den voerscreven Lombaerden betalen sal binnen Beloken Paesken die naist cometk een ende twintich lb. grote Tournoysel van enen brieve die die Lombaerde op hem hebben; item zal hem noch hair Gillijs voers. betalen te sinte Jans daghe te midde zomerm die naist comet daer na tien pond groter Tournoysen van enen anderen brieve die si op hem hebben. Item zegghen wi noch onse segghen dat hair Gillijs van Cruninghe den voernoemden Lombaerden betalen sal te sinte Jans dage voers. drie pond groter Tournoyseo die si verteerd hebben in menigherhande reyse die si ghevarenp sien omme hore scout te versoeken ende te hebben; dit coemt al in summe dat hem hair Gillijsq betalen sal ten daghe voirscreven vier ende dertich pond ouder groter Tournoyser.s Ende hier bi segghen wi dat hair Gillijs voirs. quite sal wesen van jeghens den Lombaerdent voernoemd van allen eyschen die si hem eysken mochten alse van den twie brieven van een ende dertich pond grote voirscreven ende vanu coste ende van scade die si hem daer of eysken mochten, sonder arghenlist. Ende waer dat zakev dat haer Gillijs voers. dit voernoemde ghelt niet en betaelde ten voirscreven daghen, so heeft hem hair Gillijs van Cruninghen voir ons ende voir onsen mannen verwilcoirdw dat onse rentemeyster van Zelandx in allen sinen goede van onsen weghen varen sal, jof soe wien die wire senden sullen van onsen weghen, die sijn goed vercoepen ende penninghen sal alsoe alst gaen mach, toter summe toe dat hi den Lombaerden voernoemd al betaeld sal hebben.

Hier over waren hair Jan van Cruninghe, haer Daniel van der Merewedey, onse trouwe ridders, Maude Simonsz sone, Willaema' Jans sone, Mathijs Rengaersb' sone, Gillijs Boudijns sone, Bollaerd Bollaerds sone, Jan Henrixc' sone ende Jan herend' Niclaysee' sone, onse trouwe mannen.

In orkonde etc. Gheseghetf' ende ghedaen in Middelburchg' desh' manendaghes voir den Paesdach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

i' Per dominum comitem, dominum Zudensemj', magistrum Ioannemk' de Florencial', Willaemm' camerlinc et alios.

a
Cruning. B.
b
Will'm B.
c
Heneg. BC'; Heyneg. C.
d
of Bonoiten, de vierde letter gecorrigeerd B; Benoitin C; Beneitin of Bonoitin C'.
e
den CC'.
f
Zierixee C; Zierixe met een verbetering in ri C'.
g
Gillise C; Gillize C'.
h
op rasuur, en verbeterd uit staet, gevolgd op het doorgestreepte dats te wetene C.
i
een andere hand voegde hier boven de regel hebben in, maar veegde dat woord direct weer uit B.
j
Cruninghen CC'.
k
26 april.
l
T'noy BCC', met een correctie C.
m
24 juni.
n
T'noyse BC'; T'noy. C.
o
T'noyse BCC'.
p
ghewaren C'.
q
Gill. C.
r
T'noyse BC'; Tor. C.
s
de passage die sie verteerd ... ouder groter Tournoyse in de marge toegevoegd door een andere hand, die de eerste vier woorden eerst boven de regel toevoegde maar ze direct weer uitveegde C.
t
Lombaer den gescheiden door een gaatje in het perkament C.
u
ontbr. C'.
v
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven C'.
w
ontbr. C.
x
Zeell. C; Zelland C'.
y
M'ewede C'.
z
Symons CC'.
a'
Will'm B.
b'
Renghers CC'.
c'
Heynrix CC'.
d'
sheren CC'.
e'
Niclays CC'.
f'
seghet op rasuur C; Ghegheven C'.
g'
Middelb. B; Middelbuch C.
h'
boven geschreven door andere hand B.
i'
hier C.
j'
Zuden. BCC'.
k'
Io BCC'.
l'
Florena B; Flora CC'.
m'
Will'm B; Will. CC'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Benoit de Ponte en Antonis, Lombarden te Zierikzee