Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X032v_086_1 ZE_G_X033r_086_2 C ZE_K_X039r_086_1 ZE_K_X039v_086_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 32v-33r, nr. 88 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Eens sgraven seggen tuysschen Jan sheren Jans z. van Sabbingea etcetera.

In de benedenmarge van f. 32v de custode vijftich pond Tornoyseb.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 39r-39v, nr. 86 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 252-253.

Verg. het volgende nr. ZE 87 in het register.

Wi Willaem grave van Henegouwenc etc. maken cond allen luden dat Jan sheren Jans sone van Sabbinghed, Jan sheren Gillijs sone van Sabbinghen ende Jan Willaems sone van Scenghene, dese drie hebben Willaem Jans sone van Scenghenf vervanghen, item Gillijs Jans sone van den Waerdeg ende Willaemh Dodijni Obbenj soens sone, item Symon Poppen sone ende Pieter Moyaerdk op die ene zide, Loeper Jans sone, Bollaerd Bollaerdsl sone, Loeper Simonsm sone, Symon Hoebuyx sonen sone ende Costijno Wissen sone op die ander zide, dese vive voers. hebben Bloc Clays sone ghelovet te vervanghen, an ons bleven sien van alre smertep die Clays van Scenghenq ende sine helpers ghenomen ende ghedaen souden hebbenr in Scouden voir der Bonairdinghers huyss van Jan veren Beelent soens doet ende Pieter Kerstikiaens soens u, ende van alder smerte diev daer ter tijd doe Jan doet bleef in Middelburchw ghesciede, ende van alre smerte ende scade die daer na te Sabbinghe ghesciede doe wi Loeper Jans sone bevolen hadden Clays huys van Scenghenx te breken; ende dese luden voirscreven an beyden siden hebben ons ghelovet voir onse manne onse segghen daer of te houden ende te doen volcomen, oec hoe dat wijt segghen, waer of wi welberaden met voirsienichede wiy onse segghen uten in deser manieren:

In den eirsten segghen wi alle smerte quite die ghesciede in Scouden an beyden ziden z voir der Bonairdinghera' huys omme dat wi verstaen hebbenb' dat bi des graven Florens tiden, daer God die ziele of hebben moete, c' een soending daer of ghemaect was. Voird segghen wi dat Jan ende Jan van Sabbinghed' ende hoir partie voirscreven ghelden zullen Janne veren Beelene' sone twie hondert pond Tornoysef', den groten over zestien penninghe gherekent. Voird dat Loeper ende Bollaerdg' voerscreven met hore partie voerscreven ghelden zullen Pieter Kerstekiaens sone vijftich pond Tornoyseh'. Voirt alle smerte die in Middelburchi' ghesceyde doe Jan veren Belen sone doet bleef, die zalmen ghelden eenscatte also alse elc man gheleghen es na den rechte van Zeelandj', ende die sal eyghelikek' starken mitter costinghe bi namen ende bi toenamen op den ghenen diese hem mitter hand ghedaenl' hevet in Middelburchm' voer den baeliu ende scepene van Middelburchn' des dinxendaghes na meyen daghe naist comendeo'. Voird waer dat zake dat yemant van der ere partien jof van der ander voirscreven sine smerte met sire custinghe ane brenghen wilde ende starken alse voerscreven es ten daghe diere toe gheset es, ende die ghene daermen die smerte op brenghen soude die custinghe niet nemen en wilde jof dat hi niet en quame ten daghe, soe soude die baeliu metten scepene van Middelburchp' die custinghe ontfaen, ende daer bi soudmen hemq' sine smerte ghelden also groet alse hise metter custinghe ane ghebrocht hadde. Ende soe wie sine smerte niet en starkede ten daghe voirscreven, die enr' soude van desen perlemente achter die tijd ghiene smerte halen noch verwinnens' moghen. Voird wand wi verstaen van horen segghen dat Pieterkijn Pieters sone sine smerte die hi nam doe Jan veren Beelent' sone doet bleef verbetertu' soude wesen, ende Pieters erfnamen an onse zegghen nietv' ghebleven en sien, soe segghen wi Heynenw' Doedijn Obbenx' soens sone sine smerte y' tez' verhalen op Pieters erfnamen voirs. voir scepenen in Middelburcha'' metten rechte van der poirte. Voird alle smerte ende scade die tote Sabbingheb'' an beyden ziden scieden segghenc'' wi quite om die beveelnesse die wi Loeper voers. bevolen hadden van Willaemd'' Hoefdewaltse'' smerte, soe zullen Loeper ende Bollaerd mitter custinghe houden dat Steffanekiaen hem die smerte niet en dede bi horen toe doenef'' noch bi horen ghehiete, ende dat sine send niet ghestarct en hebben omme dier zaken willen, jof dat si voir hem voldoen. Alle die ghene die in den twiste waren daer Jan veren Belen soen doet bleef ende ambocht hadden in beyden siden, die vriende die doe daerg'' in woende zullen ghelden met die lande dat si doe hadden van doet slaghen, smerte ende ghiselcoste die van desen perlemente roerden met-met ghelike, oech'' onder wien dat si nu wonen. Alle edele lude die si an beyden ziden te helpers winnen willen, daer zullen wi hem recht of doen alse wijs die moet hebben moghen; ende daer zullen wi ons selves recht medei'' of nemen. Mar daer bi en sal die zoene niet achter bliven: men salse betalen te vollencj'' ten daghen diere toe ghesetk'' sien, dats te wetene van der manzoene dat eirste derdendeel van den ghelde te betalen tote sinte Baven daghe naist comendel'', tander tote Dertiendaghem'' ende tleste op den lesten dach van Payschen dair naist comenden''.o''; ende alle smerte salmen ghelden ten middelsten daghe. Ende alle dese soene voerscreven zalmen betalen in Middelburchp'' voir den abt ende den baeliu van Middelburchq'' ende voer den scepenen, ende ten middelsten daghe selmen manscippe ende oirveder'' doen voir desen zelven luden voirscreven, also groet alse hem moghelike denkens'' zal. Ende waer yemand die sine soene tote sinen daghe betalen wilde te vollent'', ende en wildse die ghene niet nemen diese van rechte hebben soude, so soude hi die voldoenu'' wilde dat betoeghen voer den baeliu ende scepene voirs. ende danv'' tghelt alse groet als hi sculdich es onder denw'' abt voers. legghen, ende daer mede sal hi versoent wesen. Ende hier bi segghen wi enex'' alinghey'' soene tusken desen partien voers., ende soe wie datse niet en voldede jof niet en betailde telkenz'' daghe sijn ghelta''' alst voerscreven es, die verboirde tieghens ons vijf hondert pond Tornoyseb''', payments voers.; ende soe wiese brake, dat waer op sijn lijf ende op sijn goed.

Ende omme dat wi desec''' soene ewelike vaste ende ghestade houdend''' willen hebben, soe hebben wi desen brief open bezeghelt e'''. Ghegheven in Middelburchf''' des dinxendaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren M CCC g''' een ende XXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemh''', Middelburchi''', Voirne, Symonemj''' de Benthemk''', Gherarduml''' de Raphorstm''', Danielemn''' de Merewedeo'''.

a
Sabbing. B.
b
Tor. B.
c
Heneg. B; Heynegh. C.
d
Sabbinghen C.
e
de eerste e verbeterd uit o B; Sconghen C.
f
de eerste e verbeterd uit o B; Sconghen C.
g
Vaerde C.
h
Will. B.
i
Doedijn C.
j
of Ebben B.
k
y uit e C.
l
Bellaerd Bellaerds C.
m
Symons C.
n
de tweede letter gecorrigeerd (uit e?), lezing van de derde letter niet geheel zeker, en de drie laatste letters op rasuur (na de b stond eerst een i) B; Heebuics, met de derde letter onzeker en in de letters uic gecorrigeerd (er staat nu een stok teveel) C.
o
Costin C.
p
smaerten met de a geëxpungeerd C.
q
Sconghen B.
r
volgorde: hebben souden C.
s
Bonaerdingherhuys C.
t
Belen C.
u
hier soens herhaald C.
v
boven de regel toegevoegd B.
w
Midd'lb. B; Middelb. C.
x
Stenghen B.
y
dit woord lijkt overbodig.
z
hier een ruime spatie omdat een deel van de regel niet is volgeschreven C.
a'
Bonaerdiggher C.
b'
ontbr. B.
c'
hier Janne veren Belen sone, doorgestreept C.
d'
Sabbinghen C.
e'
Belen C.
f'
Tor. BC.
g'
Bellaerd C.
h'
Tor. BC.
i'
Midd'lb. B; Middelb. C.
j'
Zel. C.
k'
yeghelike C.
l'
de laatste letter gecorrigeerd B.
m'
Midd. BC.
n'
Midd. BC.
o'
5 mei 1321.
p'
Midd. BC.
q'
door andere hand bovengeschreven C.
r'
die en verbeterd uit dien door de woorden te scheiden met een verticale streep en een e boven de regel toe te voegen B.
s'
ver winnen B.
t'
Belen C.
u'
de eind-t bovengeschreven B.
v'
volgorde: niet an onse seeghen C.
w'
Heinen C.
x'
Ebben C.
y'
hier en in de volgende regels een spatie omdat om een gat in het perkament heen is geschreven C.
z'
ontbr. C.
a''
Midd'lb. B; Middelb. C.
b''
Sabbinghen C.
c''
ghesegghen met de eerste drie letters doorgestreept BC.
d''
Will. BC.
e''
Hoef dewalts, de delen verbonden door een horizontaal streepje BC.
f''
de eerste e bovengeschreven C.
g''
volgorde: daer doe C.
h''
ēoe (?) B.
i''
volgorde: mede ons selves recht C.
j''
vollen C.
k''
gheseid C.
l''
1 oktober 1321.
m''
6 januari (1322).
n''
ofwel 15 of 16 mei 1322, ofwel 25 april.
o''
tander ... comende door andere hand boven de regel toegevoegd B; deze passage ontbr. C.
p''
Middelb. B; Midd. C.
q''
Midd. BC.
r''
oirvrede B.
s''
denket B; dinken C.
t''
wollen C.
u''
de eerste letter verbeterd uit w door expunctie van de eerste haal ervan C.
v''
daen C.
w''
bovengeschreven C.
x''
boven de regel toegevoegd B.
y''
boven in twee accenten B.
z''
door andere hand verbeterd uit tusken C.
a'''
de eerste letter grotendeels weggesleten B.
b'''
Tor. BC.
c'''
dede B.
d'''
huden C.
e'''
hier etc. C.
f'''
Midd. BC.
g'''
hier ende ende, beide doorgestreept C.
h'''
Zuden. BC.
i'''
Middelb. B; Midd. C.
j'''
Sy BC.
k'''
Bent. B, Benthī C.
l'''
Ghe B; Gher. C.
m'''
Raph. B; Raphost C.
n'''
Da BC.
o'''
Me'wede BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Jansz. van Sabbinge en anderen aan de ene zijde en Loper Jansz. en anderen aan de andere zijde