Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X034v_096_1 C ZE_K_X042v_096_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 34v, nr. 98 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Her Niclaes Costijs z. van Cats ende Katherijn sijn wijff.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 42v, nr. 95 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 253-254.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

a Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi heren Niclaysed Costijse sone van Cats, riddere, ende Katerinenf sinen wive, Gillijs sheren Dankaerds sonesg dochter, omme menighen dienst die Gillijs heren Dankaerds sone hoir vader ons ghedaen hevet ende omme dienst die ons hair Niclays voers. ghedaen heeft ende noch doen zal, hem gratien ghedaen hebben dat zijn ambocht dat hi nu ter wilen hevet in Cats ende in Emelisseh ende ter Welleni, ende houd jeghens elf hondert j mete, na sire doet comen sal op sine wittachtighe sone; ende storve hi sonder wittachtighe sone, soe soude ditk voirseyde ambochte comen op Aechten ende Lizebettenl sinen twien dochteren die hi nu hevet bi derm Katerinenn voers., op elkerlike even veleo, ende die zullent van ons houden tep rechten liene. Waer oec dat zake dat Katerineq zijn wijf voir hem storve sonder sone ende r na hare doet een ander wijf name daer hi sonen bi wonne, die sonen souden behouden al tambocht dat heren Niclayse voirseyd van sinen vaders bestorven ware, ende sine twie dochteren voirscreven souden behoude al tambochtt dat hi seder sijns vadersu doetv tote deser tijd toe ghecoft hevet. Ende hier bi hevet hi ons gheloift dat hi sine dochteren voirs. niet mannen en sal, en si bi onsen wille; ende waer dat zake dat hijd dede buten onsen wille, soe soude dit ambocht voers. also groet als wijt sinen dochteren voers. beliet hadden vrielike an ons comen. Voird scelt hi ons quite van al dien ghelde dat wi ghenomen hebben van Gillijs borghen van Bairsdorpew alse van sine verboirnessex dat hi niet in Cipers en voerey. Voird zal hi ons quiten jeghens die van Crayenem ende anders Jans des Rijsz maghen ute Brabanta' van hondert pond Tornoisb' alse van der voersoenec' van Jans doet voers. Voird sal hi ons quiten jeghens heren Janne van der Dussen ende Henricd' Clays sone van Cats alse van tsestich pond Tornoise' die si in dat verendeel hebben souden te moetsoene van Jans doet voirs., ende jeghens die van Crayenemf', oudeg' Jan Persijnh' ende Haynrikei' van Cats voirs. alse van tsestich pond Tornoisj' die si in hoir verendeel hebben souden te moetsoene. Ende van allen desen stucken voerscreven soe sal hi ons opene brieve leveren voir hem selven ende van allen den anderen van quitantie.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchk' des donresdaghes na Paeschen int jaer ons Heren M CCC ende een ende twintich.

 

l' Et istam litteram habet dominus abbasm' de Middelburchn', et ipse non dabit eam domino Nicholao predicto antequam dominus Nicholaus reddiderit omnes litteras quitantie.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, o' Fredericump' receptorem.

a
het tekstbegin geschreven rechts van een genaaide scheur in het perkament C.
b
Will'm B; Will. C.
c
Heneg. B; Heyneg. C.
d
Niclaise C.
e
Costijns C.
f
Kat'inen BC.
g
soens, boven de regel toegevoegd C.
h
vóór de eerste letter een geradeerde letter, mogelijk een v BC.
i
de eerste letter gecorrigeerd B.
j
hier na, doorgestreept C.
k
t uit e B.
l
Lisebetten C.
m
aldus BC, mogelijk te lezen als ver.
n
Kat'inen BC.
o
de woorden aaneengeschreven en vervolgens gescheiden d.m.v. een verticale streep B; even wele met de w verbeterd tot v d.m.v. radering van de eerste haal C.
p
in C.
q
Kat'ine B.
r
hier is wel het woord hi aan te vullen.
s
v uit w door radering van de eerste haal C.
t
de woorden heren Niclayse voirseyd ... al tambocht, gevolgd door een geradeerd dat, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
u
de woorden hi seder sijns vaders door een derde hand geschreven op rasuur B; in vaders de v uit w door radering van de eerste haal C.
v
gecorrigeerd uit iets anders B.
w
Baersdorpe, de d onzeker C.
x
o gecorrigeerd B.
y
woerre, met de w gecorrigeerd tot v en de eerste r geëxpungeerd C.
z
Ries C.
a'
Braband, met correcties en deels op rasuur C.
b'
Tor. BC.
c'
voirsoene, met de letters voir in tweede instantie tussengeschreven over het deels geradeerde voorgaande woord der C.
d'
Heynric C.
e'
Tor. BC.
f'
Crayemē C.
g'
o gecorrigeerd B.
h'
P'sijn BC.
i'
Heynrike C.
j'
Tor. BC.
k'
Midd. B.
l'
de volgende notitie volgt zonder onderbreking op de tekst van de oorkonde BC.
m'
door andere hand boven de regel toegevoegd B; door andere hand geschreven boven het doorgestreepte dominus C.
n'
Middelb. BC.
o'
hier et C.
p'
Frederic. B; Fred'icum C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Nicolaas Costijnsz. van Kats, ridder, en zijn echtgenote Catharina, dochter van Gillis heer Dankardsz.