Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X037r_110_1 C ZE_K_X045v_110_1 ZE_K_X046r_110_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 37r, nr. 113 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Michiel die valkenair.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 45v-46r, nr. 109 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 96.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cont allen ludend dat wi Michiel van Adenghen onsen valkenaer omme trouwen dienst dien hi ende sine broeders ghedaen hebben ende hi ons noch doen zal, ende omme dat hi ons weder opdroeche ende resigneerde die provendef van sinte Pieters in Middelburchg die wi hem ghegheven hadden, h daeri wi onsen capelaen mede versien hebben, zo hebben wi Michiel voers. ghegheven ende gheven met desen brieve elkes jaers also langhe als hi levet vier ende twintich pond Tornoisj, den groten coninx Tornoisk over zestien penninghe gherekentl, die wilke jaer rente wi hem bewisen elcs sjaers opteheffen ende tontfanghen tote Kersaventm an onsen rentemeister van Zelandn toter tijd toe dat wise hem elwaero in goeden zekeren stedenp bewiset hebben; ende ombieden onsen rentemeister van Zelandq die nu es jof hier na wesen zal dat hi Michiel voers. sonder ander ghebot van ons te hebben die voerscreven renten jaerlix also langhe als hi leeft uyt reke ender betale van onsen weghen toten termine voerscreven, toter tijt toes dat wise hem andersijns bewiset hebben, ende daer bi zullen wi onsen rentemeister voers. jaerlix vant also vele quiten in sine rekeninghe als hi Michiel voers. sine jaerrenten voers. betaeltu zal hebben.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende stadev blive, zo hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Valenchijnw desx vridaghes voer Ascentien dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum de Putteny et alios.

a
Will. B.
b
Heneg. B.
c
Holl. B; van Henegouwen, van Holland ontbr. C.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
op rasuur C.
f
provene C.
g
Middelb. BC.
h
hier ende C.
i
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
j
Tor. B; Torn. C.
k
Tor. B; Torn. C.
l
terekene C.
m
24 december.
n
Zeeland C.
o
toter ... elwaer op rasuur B.
p
volgorde: in goeden zekeren steden elwaer C.
q
Zeeland C.
r
woorden aaneen: uytrekenende B.
s
ontbr. B.
t
boven de regel toegevoegd B; v gecorrigeerd C.
u
de eind-t in tweede instantie tussengeschreven B.
v
ghestade C.
w
Valench. B.
x
ontbr. B.
y
Putte C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Michiel van Enghien, grafelijk valkenier