Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X038r_114_1 C ZE_K_X046r_114_1 ZE_K_X046v_114_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 38r, nr. 117 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Elewoude vande Schore.

In de marge: ¶ Van Elcwoude van den Score.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 46r-46v, nr. 112 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi bi onsen Rade bevolen hebbe ende bevelen met desen brieve Elcwoudec van den Score onse dijcgravescipd van den niewelandee dat in Sente Martijnsf dikeg bediket es te bedriven ende te verwarenh tonser eeren ende toit ons lands oirbair; ende gheven hem macht ghesuoeren te maken ende die of ende an te doene alst hem oirbair denken zal, ende ghebot te legghen op dike, sluse, wateringhen ende herewegheni, gheld dair in te legghen ende dat weder in te panden vierscat bi den ghesuoeren na den rechte van onsen lande.

Wie in sinen ban vernacht, die es sculdich drie scellinghe; dier XIIII nacht in es, neghen scellinghe; ene maent, XVIII s.; zes weken, XXVII s. So wienj die dijcgrave berijd, es sculdich IIIk lb. Zol wie die ghesuoeren weder seydem, sal gheven elken ghesuoeren XX s. also menich alser tyeghenwoirdich es, ende den dijcgrave also vele als den ghesuoeren, ende den grave also vele alse beyde den dijcgrave ende den ghesuoerenn. Wie twiste maect in sinen ommeghanc, die zalt beteren vierscato, ende hi zal verboren also vele ofp hi die ghesuoeren weder seyde. Voirt so wair die dijcgrave sijn ghelt in yemans dike leghet, dat zal die dijcgrave inpanden an siere haven vierscat alse recht esq; ende en vonde hi r ghene have te panden, so soude hi des mans land beriden ende eyghenens ghelike of wijt selve dedent. Ende so wair ons of onsen dijcgrave voirs. enich recht verscint ende die dijcgrave ende die ghesuoeren niet en weten an wien ment houden machu, dair zal comen die scoutate van der dricht ende wisen bi namen ende bi toe namen oft land wairt gheleghen es; ende en dede hijs niet, so zalt die dijcgrave houden an den scoutete ghelike joft van hem zelven toe quame. Wie den dijcgrave voirs.v met ghewelde keerde ende sine ghesuoeren op sinen ommeghanc, die zal verboren jeghens den dijcgrave dertich pond, tyeghens den ghesuoeren dertich pond, ende jeghens ons also vele alse beydew tyeghens den dijcgrave ende den ghesuoeren. Wilc tijd die dijcgrave sine ghesuoeren ombiet omme tslands oirbair, wie dat dair niet en comet hem en lette sinx, hi verbuyerdey twintich scellinghe. So wad gheld die dijcgrave bi den ghesuoeren omme vrese tslands uyt legtz, dair of zullen wi hema' scadeloes houden.

b' Omme dat dit es eenc' nieweland ende wel toe siens behoeft also verre als die lude hem ghemenliken settend' wel te diken ende dat land narenstelike te behouden, so willen wi dat dese pointe voirscreven die dijcgrave voirs. zal moghen lichten ende zuaren bi sinen ghesuoeren alst hem gode' denken zal toit tslands oibair. Voirt bevelen wi hem vrede te nemen over alf' in sine dijcgravescip voirs. Ende wair yemand die hem hier in weder stonde jof lette dede, dien zouden wijt also doen ontghelden dats hem een ander hoeden soude; ende ghebieden allen onsen goeden luden dat si hem hier in starken ende helpen ghelike ons zelven. Dit zal gheduren tonsen weder seghen toe.

In oirkonde g' etc. Ghegheven te Reymerswale op sente Andries dach int jaer ons Heren Mo CCCo een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Gherolphum de Cats, dominumh' Heynricumi' Splinterj', milites.k'

a
Will. B.
b
Heynn. B; Heyn. C.
c
Elwoud C.
d
dijcgascip B.
e
niewen lande C.
f
M'tijns B.
g
Sinte Martijns dijc C.
h
bewaren C.
i
op dike ende op sluse ende watringhen ende op herweghen C.
j
wie C.
k
verbeterd uit II B.
l
ontbr. C.
m
seit C.
n
volgorde: den dijc grave ende den ghesuoren beide C.
o
verbeterd uit twiescat C.
p
als of C.
q
volgorde: alse recht es vierscat C.
r
hier ginder C.
s
eyghen B.
t
waren C.
u
ane wiemen sal houden i.p.v. an ... mach C.
v
boven de regel toegevoegd B.
w
also biede i.p.v. alse beyde C.
x
sins C.
y
verboert C.
z
leghet C.
a'
ontbr. C.
b'
hier Ende C.
c'
en B.
d'
setten ontbr. B; ghemeenlike hem setten C.
e'
goed C.
f'
na de l een letter geradeerd B.
g'
hier desen brieve C.
h'
lezing onzeker vanwege een correctie B.
i'
Heynr. B.
j'
Splint' B.
k'
de gehele aantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elwoud van den Schore