Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X040r_134_1 ZE_G_X040v_134_2 C ZE_K_X049r_134_1 ZE_K_X049v_134_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 40r-40v, nr. 135 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Veren Agniese van Haemsteden.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 49r-49v, nr. 131 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 270-271.

Zie ook nrs. ZE 136 en 137.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond allen luden dat wi veren Agnesend, der vrouwen van Haemsteden, te pachte ghegheven hebben van nu eene Jaersdaghe naist comende twief jaer dair na durende onse voghedie van sheren Witten kinder van Haemstede ende al tgoed dat heren Witten toe behoirde, hoe ende in wat manieren dat gheleghen es, dats te wetene die helfte van sBrouwers haveneg, tambocht in Duveland ende tambocht inh Haemsteden ende elwair ini Scouden dairt gheleghen es, ende tiende, land, molen, viskerien, duyn pachtj est van haymannenk of van dalen, ende al ander goed dat den kinderen toe behoirt, omme neghen hondert pond Tornoisl vries ghelts, den groeten over zestien penninghe gherekent, te betailen onsen rentemester van Zeeland vriliken tonser behoef, van desen ersten jaer een verendeel tote sente Jacobsm daghen naist comende, eeno verendeel tote sente Martijnsp daghe in den winterq, een verendeel toit onser Vrouwen lijchtmisser endes een verendeel toit uytghaende meye dair na naist comende, ende t des ghelike te betailen van den anderen jare. Voirt hevet onse rentemeester van Zeeland hoir ghelevert in achterstalre scoud van den oisteu die nu gheleden es, ende anders van enghienen achterstalle, elf hondert ende vijchtich pond, die si van onsen weghen in nemen zal. Hier of slaet si van hare lijftocht die onse rentemeester ontfaen hevet ende van hare kinder houdinghe die wi sculdich sien te ghelden vijfv hondert pond; item slaet si of die si ons ghelient hevet in reden ghelde vier hondert pond; dus blivet si ons sculdich van achterstalle twiew hondert pond ende vijftich pond, die si ons betailen sal binnen meye naist comende. Voird hebben wi hoir bevolen onse helfte van den bedrive van den dorp van Brouwershavenex, in deser manieren dat si toit Brouwers havene niemant dat bedrijf bevelen en zal ten sie bi onsen wille, ende dat si noch in Duvelanty noch tote Haemstedez noch elwair in Scouden niemand enich bedrijfa' jof amboch jof gheleyt van luden bevelenb' zal, hi ne si van onser sonderlangher vrienscap ende jonste; ende so wad van onser helfte van Brouwershavenec' voirseyd verscintd', dair zal si ons goede rekeninghe of doen, ende onse ludee' helpen dat si ons deel van onser renten ende onse wintmolenf' tote Brouwers havene, die ons alene es, ende anders onse renten ende verval in den lande tote onsen scoensten ghebruken, ende onsen boden helpen ende starken met goeder trouwen dat si die zeedrichtg', so wair hih' verscint achter Scouden, tonseri' behoef vrieliken ghebruken. Ende wair dat sake dat binnen desen termine enighe bede jof herevaird jof anders scoenesse van ambochte verscene, dair soude si ons of doen ghelike anders onsen mannen. Ende si en zal ons van desen neghen hondert ponden syaers voirscreven enghenen ofslach rekenen, noch van lijchtochtej' noch van hoir kinder houdinghe noch van anders en ghenenk' coste; mair wair dat sake dattetl' land besoute van vloeden, dair souden wi hoir alsulc goed of doen ende verset als moghelijc wair. Ende si zal onsen rentemester van Zeeland alle voirwairden voirscreven versekeren binnen Zeerixeem' eer si hoir hand an enich goed slaet, also dat hem dunct dat wier wel an versekert sien. Ende so wat pachte of huren' die onse boden ghemaect hebben, die zulleno' ghestade bliven. Voirt tenden desen pacht so zal ons jof onsen boden ver Agniesep' voirseyd jof hoir arfnamen al dit goed voirnoemd vriliken weder op leveren voir die scout die ons hair Witte sculdich blef in sinen lesten live, ons ende onsen boden vrieliken te ghebrukenq', jof zi zal ons gheven neghen hondert pond Tornoisr' sjaers, payements voirs. ende tote zulken daghen alse voirscreven es, wilc hair wi liever hebben ter tijd toe dat wi onse scout in hebben die ons hair Witte voirs. sculdich blef. Ende alle dinghe ende voirwairden voirscreven sonders' archlist.

In oirkonde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelet'. Ghegheven tote Zeerixeeu' op sente Stephaens dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum Zudensemv', dominum abbatem Middelburgensemw', dominum de Voirne, Iohannemx' de Cruningh, Gherardumy' de Raporst, Fredericumz' receptorem, Willaema'' Jans f. et alios.b''

a
Will. B.
b
Heynn. B; Heyn. C.
c
hier van Holl. C.
d
Angheniesen C.
e
en C.
f
door andere hand verbeterd uit wijf C.
g
Brouwers havene C.
h
tote C.
i
binnen C.
j
duinpacht C.
k
door andere hand verbeterd uit hannanen C.
l
Tor. B; Torn. C.
m
de eind-s later tussengeschreven B.
n
25 juli.
o
en B.
p
M'tijns B.
q
11 november.
r
2 februari.
s
doorgestreept C.
t
hier des, door onderstreping gecancelleerd C.
u
oechste C.
v
v verbeterd uit w door radering van de eerste haal C.
w
door andere hand verbeterd uit twintich C.
x
Brouwers havene C.
y
Duveland C.
z
Haemsteden C.
a'
bedrijft C.
b'
beulen C.
c'
Brouwers havene C.
d'
boven de regel toegevoegd C.
e'
u verbeterd met donkerder inkt B.
f'
door andere hand verbeterd uit voerd molen C.
g'
zeedrijft C.
h'
dat si C.
i'
tote onser C.
j'
lijftochte C.
k'
enighen i.p.v. en ghenen C.
l'
datter C.
m'
Zierixee C.
n'
door andere hand verbeterd uit bote C.
o'
door andere hand verbeterd uit zichtten C.
p'
verAngheniese C.
q'
tebruken i.p.v. te ghebruken C.
r'
Tor. B; Torn. C.
s'
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
t'
etc. i.p.v. bezeghelt mit onsen zeghele C.
u'
Zierixee C.
v'
Zuden. B.
w'
Midd. B.
x'
Io B.
y'
Gher. B.
z'
Fred'icum B.
a''
Will. B.
b''
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Agnes, vrouwe van Haamstede