Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X041r_140_1 C ZE_K_X050r_140_1 ZE_K_X050v_140_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 41r, nr. 142 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Beghijnhoff te Ziericxee.

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 50r-50v, nr. 137 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Tbegijnhof bi Ziericxee.

Na deze tekst volgt de aanhef van een volgende oorkonde, geradeerd maar nog grotendeels leesbaar: Wi Wil[la]em grave van Heynegouwena, van Hollandb etc. maken cond allen luden. Want Willemanc ende [jo]nghe Janne Witte Willemans zones kindere. Daarna is het onderste deel van de bladzijde leeg gelaten; op het volgende f. 51r vervolgt een andere kopiist (hand 3G) de werkzaamheden, beginnend met de oorkonde waarvan op f. 50v het begin is geradeerd.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 250, ad 1321 januari 17.

Vgl. nr. ZE 279.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwend e etc. maken cond allen luden dat wi dat f beghijnhof in onser poirte van Zeerixeeg ende die joncfrouwen dier h in wonen jof hier nai in wonen zullen ghenomen hebben ende nemen in onse seker bescermte, ende gheven hem machte dat si bi haren prochipape ende bi den uytmeesters die wij hem jaerlijx setten zullen ende bi den meystersen die wi hem jaerlijxk setten zullenl jof doen setten, huse ende cameren die in den hove ledich sien jof m ledich sullen worden te vercoepene reckeliken vrouwen ende joncfrouwen, sien si van binnen der poirte of van buten, dair in tesetten met der wone, in zulker manieren als si hier voirmaels ghedaen hebbenn; ende sulc gheld als dair of comet willen wi datmen besigheo in des hoefs oirbair. Voirt wair enich persoen in den hove die hoir niet reckelijc en regeerde ende men proeven conde datter thof onruste jof midenessep of q hadde jof hebben mochte, zo gheven wi macht desen luden voirs. ende willen dat si dien persoene uten hove doen, sonder vertrecken. Voirt en willen wi niet datmen yemand ontfanghe in die fermerie, sine ware uten hove ende so arme ender so oud ende so cranke dat si hair zelven niet bedraghen noch ghehelpen en mochte.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade hebben willens ghehouden ende wire onse brieve op ghegheven hebben, so hebben wi die meestersen ende dat ghemene convent van den beghinen hove voirs. ons toe gheseyd dat si ons, onser gheselinnen der gravinnen jof onsen ghesinne, als wi jof si tote Zeerixeet sijn, leveren ende lienenu zullen alse langhe als wi jof si tote Zeerixeev wesen zullen twaelf bedden ghestoffert met dekenen ende slaeplakene, jof met meer esw dat sijt vermoeghen; ende wair dat sake dat wi selve bedden, dekenen ende slaeplakenen coepen of reden deden, die souden si ons verwaren ende hoeden ghelike hoirsx zelves. Ende alsulke bedden, deken ende slaeplaken als si ons levereny ende lienen zullen, die zullen wi hem alsulc weder doen leveren alsmen van dane sceyden zal, ten ware dat si argheden van ouden.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Zeerixeez des zatersdaghes voir sente Anghenieten dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensema', abbatem de Middelburchb', Jan de Werdec', Happarde et alios.d'

a
Heyn. C.
b
Holl. C.
c
tussen m en a een onduidelijke letter, geëxpungeerd C.
d
Heynn. B; Heyn. C.
e
hier van Holl. C.
f
hier een h, geradeerd C.
g
Zierixee C.
h
hier nu C.
i
hier na ontbr. C.
j
ontbr. C.
k
ontbr. C.
l
volgorde sullen setten C.
m
hier die C.
n
volgorde habben (sic) ghedaen C.
o
door andere hand verbeterd uit verzaghe C.
p
door andere hand verbeterd uit onderfnesse C.
q
hier ha gevolgd door een niet voltooide b, door onderstreping gecancelleerd C.
r
ontbr. C.
s
volgorde ghestade ende vaste willen hebben C.
t
Zierixee C.
u
volgorde lenen ende leveren, het laatste woord door andere hand verbeterd uit gheven C.
v
Zierixee C.
w
eest C.
x
hoer C.
y
door andere hand verbeterd uit lenen C.
z
Zierixee C.
a'
Zud. B.
b'
Midd. B.
c'
W'de B.
d'
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: begijnhof van Zierikzee