Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X045r_167_1 C ZE_K_X055v_167_1 ZE_K_X056r_167_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 45r, nr. 169 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelburcha.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 55v-56r, nr. 164 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 112.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond allen luden dat alsulke tiende als onse here onse vader, daer God die siele of hebben moet, lossede an hem ende vriede om ander goed tyeghens den here van Ravi, dat was een achtendeel van enen derdendele van der tiende in Coudekerke ende een verendeel van enen liene in Subburch ende in Vlissemd alse van den ses lenen tienden die daer sien, wilke tiende voerscreven die abt ende sijn convent van Onser Vrouwen cloester in Middelburche dicke wilen ane ghetaeld hebben ende ons omme ghevolghetf om dat si segheden dat mense van horen godshuse houden soude, daer wi ghene seker stucken of en wisten; ende omme alle stucken te verclaersen ende te vereffen ende wi dat godshuys voirs. begheren te vorderen, so hebben wi die tiende voerscreven also groet als wise tote nu beseten hebben in Coudekerke, Sobburchg end in Vlissemh roerende van den here van Ravi voerscreven vercoft den abt ende den convent voers., haren cloester ende haren godshuse erfliken te besitten sonder enich weder seghen van ons ende van onsen nacomelinghen, omme achte hondert ende vijf ende twintich pond Tornoysei, den groeten over sestien penninghe gherekentj, die wi hem of sloghen ende of rekenden van sulken ghelde als hi ons rede gheleent hadde, also dat si ons daer of al voldaen hebben.

Ende omme dat wi willen dat die cloester ende godshuis voers. des coeps ende den tiende voers., die wi ende onse nacomelinghe hem ghewaren sullen, vriliken ende rusteliken altoes ghebruken sullen, so hebben wi hem dese letteren ghegheven open beseghelt mit onsen seghel. Ghegheven in Middelburch op den Palmen sonnendach int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemk.

a
Middelb. B.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
aldus BC.
e
Middelb. B.
f
o onduidelijk B.
g
Zobburch C.
h
Vlissē BC.
i
Torn. B; Tor. C.
j
ghereken B.
k
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van het O.L. Vrouweklooster van Middelburg