Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X046r_174_1 C ZE_K_X056v_174_1 ZE_K_X057r_174_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 46r, nr. 176 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Andries Rottier.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 56v-57r, nr. 171 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

Vgl. nr. ZE 187.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond etc. dat Andries Rottier, die Dierix dochter van Santhorstd hevet, ons langhe tijde ghevolghet ende ghecroent hevet van groeten ghebreke alse wel van achte ende twintich ghemete lands legghende tote Sobburch ende elwaer in Walgerenf die sinen wive verstorven souden wesen van hore moeder ende van Wouter Hadde lieveng sone, horen moederh oem, ende daer si nie besceyt of en conde ghecrighen, nochtan est hoir hier voermaels ter vierscareni toe ghewiset ende ymmer onghebruke ghedaen; ende want hi een mate man es ende sijns rechts niet wel j vervolghenk enl mach, ende hi ons al sijn recht ende sijn onrecht van desen voerscreven lande op ghedraghen hevet voer onse manne ende onse landscepene, so gheloven wi hem: is dat sake dat wi dit voers. land mit den rechte van onsen lande jof mit ghevoeghe winnenm connen, dat wi hem na den coste ende der arbeit dier op ghaen sal van dien dat wijs winnen sullen versien sullen mit den derdendele jof mitter helfte jof mit also vele alse weseliken es, est meer eest mijn, na den coste.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchn op den Witten donresdach int jaer ons Heren Mo CCCo twee ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum abbatem, Voerneo, Cruninghep, Cats et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
Zanthorst C.
e
langhetijd B.
f
Walg'en B; Walchgh'en C.
g
Hadden lieven C.
h
boven de regel toegevoegd B.
i
volgorde: ter vierscaren hier voirmaels C.
j
hier en C.
k
ghevolghen C.
l
ontbr. C.
m
ghewinnen C.
n
Midd. BC.
o
Vorne C.
p
Cruningh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Andries Rottier, echtgenoot van de dochter van Dirk van Zandhorst